Ниигэм 8 jun 2020 867

​Буряад Уласай үүлтэртэ хони үсхэбэрилгын ажахынуудта үүлтэр hайжаруулгын ажал хэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Буряад Уласай үүлтэртэ хони үсхэбэрилгын ажахынуудта хонин hүрэгэй комплекснэ сэгнэлтэ хэгдэнэ. Энэ ажалай ашаар, саашадай хонидой үүлтэр hайжаруулагдаха.

Буряад Уласай үүлтэр hайжаруулгын гүрэнэй албанай хүдэлмэрилэгшэд Буряадай хүдөө ажахын ехэ hургуулиин эрдэмтэд болон үүлтэртэ ажахынуудай зоотехнигүүдтэй хамта энэ ажал ябуулна.

Мүнөө «ИРО» ажахыда хонид шалгагданхай. Энэ ажахыда Үбэр Байгалай нарин нооhото буряад хонид үсхэбэрилэгдэнэ. Эхэ хонид болон хурьгад шалгалта гараа. Тиихэдэ эдэ хурьгад Үбэр Байгалай нарин нооhото буряад болон джангильска хусануудhаа абтанхай.

- Сэбэр үүлтэртэ хурьгадай амиды шэгнүүшэгнэхэдэ, 16,5 кг болоно, холиhгдоhон үүлтэрэй хурьгад 15,4 кг. Харин нооhонойнгоо шанараар (нооhоной ута, тоhолиг) джангильска хусаhаа гараhан хурьгад түрүүлнэ. Тиигэжэ хонид үултэртэ малай эрилтэнүүдтэ тарана, - гэжэ Буряад Уласай үүлтэр hайжаруулгын гүрэнэй албанай ахамад мэргэжэлтэн-зоотехник Булат Ачитуев тэмдэглэбэ.

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман