Ниигэм 29 may 2020 411

​Буряадай Северобайкальск хотын хүүгэдэй урлалай hургуулида ехэ заhабари хэгдэнэ

Северобайкальск хотын хүүгэдэй урлалай hургуулида 550-hаа дээшэ hурагшад hурадаг. Нэмэлтэ hуралсалай эмхиин заhабарилгада «Ородой Холбоото Улас дотор болбосорол хүгжөөлгэ» гэhэн гүрэнэй программын хэмжээндэ 21,7 сая түхэриг hомологдобо.

Һүүлэй хорёод жэлэй туршада ехэ заhабарилга түрүүшынхиеэ хэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. Гурбан hарын туршада шала, хана, үhээ заhабарилагдажа, үүдэн, сонхонууд hэлгэгдэхэ. Тиихэдэ гэрэлтүүлгын хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдэхэ, ханаануудые дулаалха болон бусадшье ажлнууд түсэблэгдэнхэй.

3094 дүрбэлжэе метрэй талмайтай гурбан дабхар байшанда 39 таhалга. Хүүгэдэй урлалай hургуулиин захирал Людмила Давыдовагай хэлэhээр, болбосоролой эмхиин талмай дээшэлүүлэгдэхэгүй, тиигэбэшье hурагшад болбосон оршондо hайн шанартай эрдэм мэдэсэ абаха юм.