Ниигэм 29 may 2020 608

​​Буряад Уласта үхибүүд «Илалтын сэсэрлигүүдые» тарина

Буряад Уласай Баргажан аймагай «Ойн нүхэд» гэhэн hургуулиин ойн ажахын үхибүүд «Илалтын сэсэрлиг» гэhэн хэмжээ ябуулгада оролсобо.

Хүйтэнэй ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта ойн эдир харуулшад hургуули шадарайнгаа ойн талмайда сирень тариhан байна.

Модо тариха үедөө үхибүүд Илалта шэрээлсэhэн хүгшэн аба, эжынэр тухайгаа хөөрэбэ.

Акциин хэмжээндэ Бэшүүр, Мухар-Шэбэр, Хори, Баргажан, Загарай, Түнхэн, Сэлэнгэ, Кабанск, Хурамхаан, Хойто-Байгалай аймагууд болон Улаан-Үдэдэ хорин сквер таригдаhан байна. Һурагшад, багшанар болон ойн харуулшад Эсэгэ ороноо хамгаалагшадай дурасхаалда модонуудые тарина.

Ойн ажахын мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг