Ниигэм 27 may 2020 851

​Хорото агаар хойшолонтой

«Finexpertiza» гэһэн компаниин шэнжэлгын албанай мэдээгээр, 2020 оной түрүүшын дүрбэн һарын туршада агаарай бузарлагдаһанай талаар Буряад Улас гүрэн дотороо «шалгарба».

Байгша оной январь һараһаа апрель болотор Росгидрометтүбэй саг үргэлжэ согсолжо байһан тоо баримтануудай ёһоор, агаарай муудаха 44 ушар элирүүлэгдээ. Энэнь нёдондонойхитой сасуулхада, 57 хубяар дээшэ юм. Тэдэ 44 ушарайнь 21-иинь Буряад орондо бүридхэгдөө, гадна хүршэ Үбэр Байгалай хизаарта – 8, мүн Красноярскын хизаарта – 7 ушар элирүүлэгдээ.

Ямар эмхинүүд, үйлэдбэринүүд үлүү ехээр агаар бузарланаб гэжэ «Finexpertiza» нэрлэнэгүй. Гэхэ зуура Роспотребхиналташье 2020 ондо агаарай муудаһан тухай мэдээсэл үгөөгүйнь гайхалтай. Харин нёдондо тус эмхи зургаан Сэлэнгын ЦКК, мүн Гусиноозёрскын ГРЭС тон ехэ хохидол ушаруулаа гэжэ тэмдэглэһэн байна. Жэшээлхэдэ, Красноярскын хизаарта нүүрһэнэй котельнинүүд болон авто-унаа тон ехээр агаар хорлоно гэжэ тоологдоно. 

Коронавирусһаа һэргылхэ зорилготойгоор хизаарлалтын болобошье, олон можо нютагуудта үйлэдбэриин эмхинүүд амарангүй ажаллаа. Мүн дулаасуулгын хаһашье түлэг дундаа ябажа байгаа ха юм. - Үйлэдбэринүүд байгаалида хоро ушаруулһан тухайгаа бодоногүй, эдэй засагай уналтые бүтэн бүлеэн дабаал һаа гэжэ һанана ха юм, - гээд, «Finexpertiza» гэһэн компаниин юрэнхылэгшэ Елена Трубникова түлөөлэгшөөрөө дамжуулан тэмдэглэнэ.

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг