Ниигэм 26 may 2020 999

​​Буряад Уласай Бэшүүр аймагта июниин 1 болотор орооhото ургамал тарижа дүүргэхээр түсэблэнэ

2020 оной тарилгын хаhын үедэ Буряад Уласай Бэшүүр аймаг түрүүшүүлэй тоодо. Майн 26-ай мэдээсэлээр, аймаг дотор 9703 гектар талмайда орооhото ургамал таригдаа: тэрэ тоодо, шэниисэ – 4000 га, обёос – 4423 га, ешмээн – 300 га, хара таряан – 465 га, третикале – 125 га, гэршүүхэ – 390 га. Тиигэжэ июниин 1 болотор орооhото ургамал тарижа дүүргэхээр түсэблэгдэнэ.

- Мүнөө ажахынууд үбhэ тэжээл бэлдэхэ нэгэ жэлэй ногоо тарилга эхилэнхэй: 640 га таригданхай, 3759 га таригдаха. Майн 21-22 ороhон саhа,бороогой hүүлдэ орооhото ургамал гаража эхилээ, - гэжэ Буряад Уласай Бэшүүр аймагай захиргаанай АПК хүгжөөхэ таhагай дарга Альбина Кондакова хэлэбэ.

Бэшүүр аймагай «Победа» бүлгэм 1500 га талмайда обёос, 400 га талмайда ногоо тариhан байна. Бүхыдөө 500 га талмайда ногоон таригдаха юм.

Хүрэнгэ үйлэдбэрилгын Виста бүлгэм 1475 га талмайда - шэниисэ, 600 гектарта – обёос, 75 га газарта тритикале таринхай. Түсэблэгдэhэн 2250 га талмайн 2150 гектарта орооhото ургамал таригдаад байна.

Бүхыдөө улас дотор орооhото ургамал 46 мянган гектарта таригданхай, 6900 гектарта - хартаабха, 705 гектарта - огородой эдеэн.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг