Ниигэм 25 may 2020 501

​​Һуралсалай жэлэй дүүрэһэн ушараар Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай амаршалга

Һургуули дүүргэжэ байгаа хүндэтэ манай хүбүүд басагад! Танай ажабайдалай гол шухала үйлэ хэрэгүүдэй нэгэн - һургуули дүүргэһэн ушараартнай үнэн зүрхэнһөө халуунаар амаршалнаб!

Мүнөө жэл Буряад Уластамнай 5 мянга гаран хүн 11-дэхи анги, 10 мянга гаран эдиршүүл юһэдэхи анги дүүргэжэ байна. Хорото тахалай һүжэрһэнһөө боложо, һуралсалай һүүлшын жэлтнай орёошог байба. Теэд элдэб бэрхэшээлнүүдые гаталжа, зоригоо мүхөөнгүй, юунэйш урда һүрдэн сошонгүй, саашаа дабшажа, урдаа табиһан зорилгонуудаа бэелүүлжэ ябаха хэрэгтэ һургуулидаал һураа ха юмта. Шэнэ дистанционно онол аргаар ном үзэхэ гээшые өөр дээрээ дүүрэн туршабат. Дээдэ һургуулиин һуралсалда түргөөр дадахадатнай энэ дүршэл шадабари заатагүй туһалха.

Түгэсхэлэй шалгалтануудаа эрхим бэрхээр тушааха байһандатнай би этигэнэб, ехэтэ найданаб. Өөрынхеэрээл байгты, шиидхэгдээгүй асуудалнуудһаа бү айгты. Тиигээ һаа, эгээл үндэр орьёлнуудта хүрэхэт! Һургуулида һураха үедэтнай бүхы жэлнүүдтэ хажуудатнай ходо байһан багшанартнай тандаа найдана. Өөһэдынгөө эрдэм мэдэсэ танда дамжуулха гэжэ тэдэнэр оролдоо, сэсэн мэргэн, сэнтэй зүбшэлнүүдые хэлэдэг байгаа, танай бүхы туйлалта, амжалтануудта ехэтэ баярладаг байгаа.

Ялас гэмэ мэргэжэлтэ шадабариинь түлөө, һүүлшын хэдэн һарын туршада тохёолдоһон орёохон оршон байдалда һуралсалай жэлээ тэсэбэритэйгээр, үндэр хэмжээндэ эрхим бэрхээр түгэсхэһэнэйнь түлөө багшанарта баяр хүргэнэб. Һургуули болон таниие ходо зүбөөр ойлгожо, эхилһэн хамаг шэнэ хэрэгүүдыетнай дэмжэжэ, гэрэлтэ һайхан ерээдүйгөө зохёоходотнай туһалхаяа үнэн зүрхэнһөө оролдожо байһанайнь түлөө танай түрэлхидтэ талархалаа мэдүүлнэб.

Хүндэтэ хүбүүд басагад! Урдатнай - бэеэ даанги ажабайдал, өөһэдөө амяараа абаха шиидхэбэринүүд, харюусалгата хэмжээ ябадалнууд. Шэлэжэ абаһан мэргэжэлтнай заатагүй һанаандтнай тааруу зохид байг лэ гэжэ хүсэнэб. Шэнэ хараа бодолтой, эрдэмэй туйлалтануудтай, тойроод байһан оршолониие һайн, һайхан болгохо эрмэлзэлтэй залуу мэргэжэлтэд болоходоо, таанар түрэл Буряад Уластаа аргагүй хэрэгтэй, туһатай байхат.

Эгээл гоё хаһа - һургуулиин наһан - танай зүрхэ сэдьхэлдэ ялас гэмэ арюун сэбэр, дулаахан ульһатай дурасхаал боложо үлэг лэ. Һургуулидаа олоһон бата нүхэсэлтнай бүхы наһан соотнай тантай ябалсаг, һанаһан юумэнтнай бүтэг, этигэл найдабаритнай бэелүүлэгдэг. Зохёогты, шармайгты, өөһэдыгөө һоригты, шэнэ юумэндэ һурахаяа бү болигты, бэеэ даанги ажабайдалай үргэн харгыдаа жаргалтай дабшагты!

Олзотой, омогтой ябыт даа, һургуули дүргэжэ байһан хүбүүд басагаднай! Замтнай үргэн, заяантнай үндэр байг!