Ниигэм 22 may 2020 395

​​Буряад Уласай хүдөө ажахынуудта огородой эдеэ тарижа эхилээ

Байгал шадарай аймагай «Гарантия-2» ажахы hүүлэй арбаад жэлдэ хартаабха эдэбхитэй ургуулна. Энэ ажахыда талмай ехэ болгохооор түсэблэнэ.

Намартаа хартаабхын хүрэнгэ саашань хадагалжа, мүнөө тусхай техникээр тарилгын ажал урматай ябуулагдана.

«Гарантия-2» бүлгэмэй механизатор Дмитрий Поповой хэлэhээр, тэрэ дүрбэдэхи жэлээ эндэ хүдэлнэ, хартаабха hайн ургажа, hайнаар хадагалагдана.

Һайн ургаса абахын тулада, хүрэнгэеэ газарта хээд дүүрэшэхэ бэшэ, газар хэр зэргэ уhалагданаб гэжэ шалгаха шухала. Хартаабха ургуулха талаар урда жэлэй алдуу, эндүүнүүдэй ашаар сэгнэшэгүй дүршэлтэй болоно.

Мүнөөэнэ ажахы улас дотороо эгээл ехээр хартаабха ургуулдаг ажахынуудай нэгэн болоно. Огородой эдеэ ургуулдаг ажахыда уласай бюджетhээ тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов: " Уласай бюджетhээ 50 % тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Тиихэдэ тэдхэмжын ашаар, ажахын ажал ашаг үрэтэй, энэнь шухала. Мүнөө тарилгын талмай дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулагдана", - гэжэ хэлэбэ.

Байгша зун 600 гектар талмайда огородой эдеэ ургуулжа, уласай худалдаа-наймаанай дэлгүүрнүүдтэ худалдахаар түсэблэнэ.