Ниигэм 20 may 2020 919

​Байгалай эрьедэ амархаар

Буряад Уласта Байгалай эрьеын зошод буудалнууд майн хуушаар хүдэлжэ эхилхэ. Тиихэдэ санаторинуудшье нээгдэхээр хараалагдана. Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыреновагай хэлэhээр, майн 29- hөө ганса гансаараа гү, али бүлөөрөө амарха мэдүүлгэнүүдээр зошод буудалнууд болон айлшадай гэрнүүд хүдэлжэ эхилхэ талаар асуудал хэлсэгдэнэ. 

- Бүлэг бүлэгөөрөө, нүхэдөөрөө аяншалха тухай асуудал үшөө шиидхэгдээдүй, мүнөө дээрээ хорюултай, - гэжэ сайд онсолбо. 

Мүнөө санаторно-курортно эмхинүүд июниин 1 болотор хаагданхай. Коронавирус үбшэнэй hүжэрhэн сагта аяншалгын hалбари тон ехээр хохидоо гэжэ ойлгосотой. Буряадай аяншалгын сайдай тэмдэглэhээр, зошод буудалнууд болон аяншалгын операторнууд байгша оной февраль hараhаа шахардуу байдалда оронхой. Үнгэрhэн жэлтэй жэшэхэдэ, тэдэнэр 80 хубяар гарзада ороо. 

Гэхэ зуура аяншалгын hалбарида гүрэнэй болон уласай засаг зургаанһаа дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ. 

- Налог татабариин талаар хүнгэлэлтэнүүд, урьhаламжа бүридхэлгэ, салин түлбэри гэхэ мэтын дэмжэлгэ хэгдэнэ, - гэжэ Мария Бадмацыренова хэлэбэ. Бүхыдөө 1 сая түхэригэй дэмжэлгэ гүрэнһөө үзүүлэгдэжэ, апрель, май, июнь hарада аяншалгын операторнуудта дамжуулагдаха юм.