Ниигэм 20 may 2020 663

​Сэрэгшэдэй эжынэртэ

Москва шадархи Кубинка хотодо оршодог «Патриот» паркда уран дархан Даши Намдаковой бүтээһэн 9 метр үндэртэй «Илалта туйлагшадай эжынэртэ» гэhэн хүшөө табигдаа.

- Дуран болон дурасхаалай hүлдэ - бүхэшэгүй дэн - нэмэргээрээ хушажа аршалhан эхэнэрэй дүрсэ хүшөөгэй дүрэ боложо үгөө. Гүрэнэй ниислэл хотын Улаан талмай дээрэ байдаг Танигдаагүй сэрэгшын хүүрэй дэргэдэ бадарhан хэтэ мүнхын галhаа энэ дэн носоогдоо, - гэжэ Даши Намдаков Instagram хуудаhандаа бэшэнэ. 

Скульптура дотор носожо байhан дэнгэй хоёр хажууда дуhал мэтээр бүтээгдэhэн 75 багахан хүнды хэгдэнхэй. Тэдэнь дайнда ами наhаяа алдаhан хүбүүдэй түлөө эжынэрэйнь, түрэлхидэйнь алдаhан нулимса тэмдэглэнэ. Хүн бүхэн уран бүтээл дотор орожо, хүндынүүдтэ зула бадараажа, баатар сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлхэ аргатай.

Даши Намдаковой хэлэhээр, энэ томо бүтээл богони болзорто хэгдээ. Скульптура байха хэбээрнь февраль hарада шабараар хэгдэжэ эхилээд, мартын 8-да шудхагдажа, апрелиин 25-да бүтэн болоhон байна. 

Гэрэл зураг: Даши Намдаков/Инстаграм