Ниигэм 20 may 2020 691

​Буряад Уласта олон үүргэтэ эмнэлгын түб 49 хоног соо баригдаа

Улаан-Үдын Сосновый Бор микрорайондо Ородой Холбоото Уласай Баталан хамгаалгын яаманай олон үүргэтэй эмнэлгын түб 49 хоногой туршада баригдаба. 

Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Сэрэгэй госпиталиин дарга, подполковник Заурбек Алборов хоёр майн 15-да видеоконференц-холбоогоор Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда тоосоо. 

Таба мянган дүрбэлжэн метрhээ үлүүтэй талмайтай шэнэ түб мүнөө үеын эмнэлгын хэрэгсэлнүүдээр болон эмүүдээр хангагданхай. Эндэ 25 эмшэн, 50 субилагша-медсестра болон 40 санитар хүдэлхэ юм. Эмнэлгын шэнэ түбтэ халдабарита коронавирус үбшэнтэниие аргалха юм. 

- Мүнөөдэр Баталан хамгаалгын яаманай олон үүргэтэй эмнэлгын 8 түб нээбэбди. Түсэблэгдэhэнэй ёhоор, хоёр hарын туршада барилга хэгдээ. Бүхыдөө Калининградhаа Камчатка хүрэтэр 16 түб баригдажа, эмнэлгын хэрэгсэлнүүдээр хангагдаа. Баталан хамгаалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэдтэ, шэнэ түбүүдтэ ажаллаха эмшэдтэ баяр хүргэнэб, - гэжэ Владимир Путин хэлэбэ. 

Ородой баталан хамгаалгын сайд Сергей Шойгугай тэмдэглэһээр, эмнэлгын 16 түбтэ нэгэ доро 1600 хүн – сэрэгшэдшье, юрын эрхэтэдшье эмшэлгэ гараха аргатай. Буряад Уласай Засагай газар эмнэлгын эмхиин баригдажа эхилhэн сагhаа хойшо Баталан хамгаалгын яаманда туhа хүргэжэ байгаа гээд хэлэлтэй.

- Улас дотор энэ олон үүргэтэ түб мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ таараhан тон шэнэ эмхи болоно, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг