Ниигэм 19 may 2020 1177

​​Буряадай хүдөө ажахын үйлэдбэри огородой эдеэ хадагалха газар барина

2021 ондо хүдөө ажахын "Гарантия- 2" гэhэн үйлэдбэри огородой эдеэ хадагалха эгээл томо газар Буряад уласта барихаар түсэблэнэ. Эндэ 20 мянган тонно огородой эдеэ хадагалхаар, тэрэ тоодо, 12 тонно хартаабха хадагалагдаха юм. Тиигэжэ хүдөө ажахын дэлгүүрнүүдтэ Буряадай хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэдэй эдеэ хоолой хэмжээн дээшэлүүлэгдэхэ гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда дуулгана.

15 жэлhээ дээшэ болзорто уласаа огородой эдеээгэр хангадаг «Гарантия-2» бүлгэм 360 сая түхэригhөө дээшэ түхэригэй барилга ябуулна. Барилга хоёр шатада ябуулагдаха: 2021 ондо хартаабха хадагалха газар баригдаха, 2022 ондо – огородой бусад эдеэ. Табан жэлэй туршада тус түсэл гаргаhан мүнгэеэ тэхэрюулхэ аргатай.

- Огородой эдеэ хадагалха талаар асуудал шухала. Буряадта ургуулhан эдеэ хоолоо ургасын удаадахи хаhа болотор хэрэглэхэ талаар Засагай газар ажал ябууланхай. Тиигэжэ Ородой бусад можонуудhаа болон хари гүрэнүүдhээ огородой эдеэ хоол оруулха асуудал шиидхэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хэлэбэ.

Буряад Уласта 114,5 мянган тонно хартаабха ургуулдаг. Тиигэжэ улас дотор 95 % хартаабхаар хангагдана, тэрэнэй 40% «Гарантия- 2» эзэлнэ. Огородой эдеэгээр 58,5% хангагдана, 41 % бусад можо нютагуудhаа оруулагдана. Мүнөө тус түсэлдэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар хэлсэгдэнэ.