Ниигэм 12 may 2020 274

​​Буряад Уласай Бэшүүр аймагта тарилгын хаhа түлэг дундаа

Буряад Уласай Бэшүүр аймагай ПАК хүгжөөлгын таhагай мэдээсэлээр, 25018 гектар газарта бэшүүрэйхид таряа тариха . Тиихэдэ 10153 га газарта ороhото ургамал таригдаха юм.

Бэшүүр аймагай газар элдүүрилэгшэд «Еланская гречиха» , «Виста» «Бичура Лес» бүлгэмүүд, Селивановай, Эрматовай ажахынууд түрүүшүүлэй тоодо тарилгаяа эхилээ. Мүнөө 1745 гектарта орооhото ургамал таригданхай.

Бүхы ажахынууд хүрэнгөөр хангагданхай гэжэ Бэшүүр аймагай захиргаанда тэмдэглэбэ.