Ниигэм 17 jun 2020 318

​Агуу Илалтын парадта Буряад уласта бэлдэнэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 17, 20 болон 24-эй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдын түб талмай дээгүүр авто-унаануудай ябахань хоригдохо.

Ушарынь гэхэдэ, Илалтын парадта бэлдэлгэ, мүн өөрөө парад июниин 24-дэ үнгэргэгдэхэ юм. Июниин 17-до үдэшын 8 сагһаа 10 болотор, харин 20-до үглөөнэй 9-һөө үдэрэй 2 саг болотор Сүхэ-Баатарай, Ербановай, Ранжуровай болон Почтамтская гудамжанууд хаагдаха. Эдэ үйлсэнүүдые Смолиной болон Борсоевой гудамжануудаар тойрожо гарахада болоно.

Сэрэгэй техникын ябаха Комаровой, Лимоновой, Октябриин 50 жэлэй, мүн энэ гудамжануудай хажуудахи харгынууд июниин 17-до үдэшын 5-һаа 6 болотор, харин июниин 20-до үглөөнэй 9 сагһаа 10 болотор саг зуура соо хаалгаатай байха.

Илалтын парадай болохо июниин 24-эй үдэр үглөөнэй 7 сагһаа бүхы юумэнэй дүүрэтэр түб талмайн хажуу- дахи үйлсэнүүд хаагдаха. Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан парад заншалта ёһоороо майн 9-дэ үнгэргэгдэхэ аад, халдабарита үбшэнһөө боложо хойшолуулагдаа һэмнай даа. Мүнөө жэл Илалтын парадта сэрэгэй агаарай онгосонууд анха түрүүшынхиеэ хабаадаха юм. Энэ үдэртэ баярай салют болохогүй, тиимэһээ хотын зониие шэрэдэг унаануудай хүдэлхэ саг утадхагдахагүй.

Фото: Анна ОГОРОДНИК