Ниигэм 17 jun 2020 326

​Үндэһэн Хуулида оруулагдаха заһалтануудай түлөө дуугаа үгэһэн Буряадай ажаһуугшад гэртэй болохо аргатай

© фото: Борис БАЛДАНОВ

Үндэһэн Хуулида оруулагдаха заһалтануудай түлөө дуугаа үгэһэн хүнүүд лотерейн нааданда хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ юм. Энээн тухай Буряад Уласай Һунгуулиин комисси дуулгаба.

Гол шангууд гэхэдэ, хоёр квартира, хоёр трактор болон дүрбэн авто-унаа болоно. Хажуугаарнь олон тоото үнэтэ бэлэгүүд табигданхай.

Лотерейдэ хабаадаха гэбэл, июниин 25-һаа июлиин 1 болотор үнгэргэгдэхэ дуугаа үгэлгэдэ заал һаа хабаадаха ёһотойт. Дуугаа үгэхэ талмайда байһан волонтёрнуудһаа миинтээр тусхай билет абажа, нэгэшье түхэриг гаргашалангүй, аза талаангаа туршаха аргатайт. Гэрһээ дуугаа үгэхэеэ һанаһан зон мүн лэ волонтёрнуудһаа билет абаха болоно.

Лотерейн түрүүшын шата Улаан-Үдэдэ июниин 27-до, уласаймнай аймагуудта июниин 28-да 13 сагһаа үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Эдэ үдэрнүүдтэ хоёр авто-унаа, нэгэ трактор болон 80 үнэтэ бэлэг тараагдаха.

Июлиин 5 лотерей наадалгын гол үдэр болоно. Энэ үдэр хэн квартира болон бусад авто-унаа, трактор шүүгээб гэжэ мэдэгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ