Ниигэм 18 jun 2020 425

​Суута буряад дархан, уран зураашан Даши Намдаков түрэһэн нютаг Үхэригөө үргэхэнь

© фото: chita.ru

Суута дархан, уран зураашан Даши Намдаков түрэһэн нютагтаа – Үбэр Байгалай хизаарай баруун захада оршодог Үхэриг һууринда дарха хэхэ газар байгуулха гэжэ шиидэбэ. Тэндээ нютагайн­гаа үхибүүдые шулуугаар һиилэжэ, хүрэлөөр шудхажа һургахаһаа гадна, уласхоорондын хэмжээнэй томо-то­мо түсэлнүүдые бэелүүлхээр түсэблэнэ.

- Ород гүрэн соогоо, мүн холо гадууршье мэдээжэ уран барималшан Даши Намдаков түрэһэн тоонто Үхэриг нютагтаа соёлой комплекс-согсолбори бай­гуулха үүсхэл гаргаба. Тэндээ өөрөө зохёохы ажалаа эрхилхэһээ гадна, гартаа дүйтэй үхибүүдые дарханай ажалда дүршүүлхэ түсэбтэй юм. Иигэжэ Даши Намда­ков түрэһэн нютагаа һэргээхэ зорилго табина, - гэжэ хүршэ хизаарай Соёлой яаманай хэблэлэй албанай мэргэжэлтэн Александра Добрынина дуулгана.

Үхэриг гээшэ Шэтэ хотоһоо баруулжаа оршодог багахан нютаг юм. Тэндэ мүнөө ажаһуудаг 100-гаад зо­ной олонхинь – буряадууд - гол түлэб хүдөө ажахыгаа эрхилнэ. Теэд ажалгүйдэһэнһөө боложо, олон хүнүүд нютагһаа гаража ошохо баатай болоһониинь гайхалтай бэшэ. “Залуу ябахадаа, дэлхэйе эзэлхэ хүсэлтэй байгдаа. Харин мүнөө уг гарбал тухайгаа бодохо, тоонто нютагтаа туһалха саг ерээ”, - гэжэ Даши Намдаков тэмдэглэнэ.

- Үбэр Байгалай хизаарай хүтэлбэрилэгшэд Даши Бальжановичай энэ үүсхэл али болохоор дэмжэнэ. Тиигэ­жэ соёлой согсолборидо орохо мастерскойн байшан ба­риха хэрэг эгээл түрүүшын шатада бэелүүлэгдэхэ. Энээндэ 10 сая түхэриг һомологдохоор хараалагдаа. Бүхы саарһа дансануудаа бүтээжэ үрдибэлнай, мастерскойн байшан мүнөө жэл баригдаха, - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай со­ёлой сайд Татьяна Цымпилова найдуулба.

Даши Намдаковой мастерской Үхэриг һууринһаа холо бэшэхэнэ, Хёлго мүрэнэй эрье дээрэ баригдахаар түсэблэгдэнэ. Москвагай архитектурна бюронуудай нэгэн түсэлыень түхеэржэ үгэхэ юм ха.

Баримта
Уран дархан, зураашан, һиилүүршэн, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай холбооной гэшүүн Даши Намдаков 1967 ондо Шэтэ можодо түрэһэн. Тэрэ Красноярскын уран зурагай дээдэ һургуули түгэсхэһэн юм. Санкт-Петербург хотодохи Гүрэнэй Эрмитажта, Москва хотын Третьяковско галерейдэ, Хитадай болон бусадшье хари гүрэнүүдэй суута музейнүүдтэ дэлгэһэн үзэсхэлэнгүүдынь үргэн олониитын һайшаалда, мэргэжэлтэдэй магтаалда хүртэһэн байдаг. Даши Намдаковой зохёохы ажалай онсолиг гэхэдэ, Европо болон Ази түбинүүдэй соёлой заншалнуудые нэгэдүүлэн, дахин дабтагдашагүй шэнжэ бүридүүлгэ мүн. Һүүлэй хэдэн жэлдэ тэрэ Италиин Пьетрасанта хотын мастерскойнуудта дарханайнгаа ажал бүтээнэ.

Фото: chita.ru