Ниигэм 18 jun 2020 1189

ММА-тулалдаанай орьёл тээшэ тэгүүлһэн буряад хүбүүн Бадархын Балжин - тооробшо малгайтай, тодорхой зорилготой

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

ММА-тулалдаанай орьёл тээшэ тэгүүлһэн буряад хүбүүн Бадархын Балжин тэмсээндэ гараха бүхэндөө эжынгээ оёжо үгэһэн тооробшо малгай үмдэдэг юм. «Улам ехэ урма зориг, хүсэ ороһон шэнги болодогби, толгой дээрээ тооробшоёо табихадаа. Ганса өөрынгөө бэшэ, бүхы буряад арадайнгаа түлөө досоомни омогорхол түрэдэг», - гэжэ тэрэ тэмдэглэнэ.

Бадархын Балжин мүнөө Шанхай хотын UFC Performance Institute гэжэ газарта холимог дайшалхы уралиг (mixed martial arts) шудалжа байнхай. Дүримгүй наншалдаагаар дэлхэй дээрэ эгээл томо тэмсээн - UFC - хэдэн жэлэй саана Ази түбидэ түлөөлэлгын газар байгуулха гэжэ шиидээд, мүнөө Балжинай һорилго хэжэ байһан дээдэ һургуули нээһэн байна. Юрэнхыдөө, һүүлэй табан жэлэй туршада Хитадта ММА-тулалдаан нилээд ехэ хүгжэлтэ туйлаа. Шанхай хотын UFC Performance Institute – 8 мянга гаран дүрбэлжэн метрэй талмайтай асари томо болбосоролой комплекс юм. Гэхэтэй хамта тэндэнь оройдоол 24 тамиршан албан ёһоор бүридхэгдэнхэй.

- Шангахан шалгалта гаража, эндэ ороо һэмди. Үнөөхи 24 хүн хоорондоо найма-наймаар хубаардагбди. Би хамагайнь үндэр «А» бүлэгэй бүридэлдэ ороноб. UFC-дэ хабаадахын түлөө шэлэн абалга һаядаа гараха тамиршад манай бүлэгтэ оруулагданхай. Хэдэн уулзалгануудые зохёохо гэжэ эмхидхэлэй ажал хэжэ байтарнай, энэ үбшэн гаража, һаалта болоод байна, - гэжэ Балжин хөөрэнэ.

Балжинай ММА-тулалдаанда ороһон сагһаа хойшо гурбан жэл үнгэрөө. Энэ хугасаа соо 11 хүнтэй наншалдажа, 10-ыень диилээ, 1-дэнь шүүгдээ. Ородой Шамиль Гасанбеков, Грузиин Георгий Гелашвили, Америкын Чарльз Беннетт гэгшэдһээ гадна, хэдэн яһала нэрэтэй түрэтэй тамиршадтай уулзажа, илалта туйлаһан Балжин иигэжэ хөөрэнэ: «Дагестанай Шамиль Гасанбековтэй наншалдажа шүүгээ һэмби. Тэрэ кикбоксингоор гурбан удаа дэлхэйн абарга болоһон, Ородой спортын габьяата мастер юм. Мүн ММА-тулалдаагаар WLF тэмсээндэ илажа, дэлхэйн абарга болоһон байна. Мүнөө намда диилдэһэндээ хорониинь бусалжа, дахин уулзажа, үһөөгөө абаха хүсэлтэй гү даа... Теэд ганса өөһэдһөөмнай юумэн дулдыдана бэшэ, эмхидхэлэй ехэ ажал хэхэ хэрэгтэй. Угайдхадаа, коронавирус гэлдээд, бүхы юумэн хойшолуулагдана. Гэбэшье үзэлсэхэ болобол, бэлээр мүхөөгөө үгтэхэгүйб даа».

Эгээл тэрэ уулзалгынь гэрэл зураг Интернедтэ хараад һонирхоһонойхиие энэ хүбүүе заатагүй оложо хөөрэлдэхэ байна гэжэ бодоо бэлэйб. Юуб гэхэдэ, суута Хабиб Нурмагомедовтэл адли үндэһэтэнэйнгөө малгай – хониной арһан папаха үмдэһэн хүнэй урда «үзэхэш даа мүнөө, нюдаргымни  амтые» гэһэншүүгээр сэхэ нюдэ руунь хараад зогсожо байһан тэрэ хүбүүн улаан залаатай тооробшо малгайтай байгаа бшуу. Иигэжэ тэрэ өөрынгөө досоо эршэ зориг түрүүлхэһээ гадна, бусадшье буряадуудай сэдьхэлдэ омогшохо шалтаг олгоно ха юм.

Бадархын Балжин 1992 оной бишэн жэлдэ Үбэр Монголой Хүлэн Буир хото шадархи Шэнэхээн нютагта түрэһэн юм. Аба эжынь – малшад. Дороо хоёр дүүтэй. Тэрэ хара багаһаа хүршэ хүбөөгэйнгээ хүбүүдээр хүсэ шадалаа үзэлсэһөөр лэ үндыһэниинь гайхалгүй. Тиигэжэ барилдаха хорхойтой байжа, Хүхэ Хотын Тамирай дээдэ һургуулида орожо һураһан. Тэрэнээ дүүргээд, 4-5 жэл соо Циндао хотодо амидараа. Сүлөөтэ барилдаагаар Шандунь можые түлөөлэн, Хитадай томо-томо тэмсээнүүдтэ яһала амжалтатай хабаадаһан байна.

- Тиигэжэ ябатарни, нэгэ монгол нүхэрни ММА-тулалдаанда туршаад үзыш гэжэ дурадхаа. Нээрээшье, үзэхэ юм байна гэжэ бодоод, Бээжэн ошожо, шалгалта гараа һэмби. Эндэмнай монголшууд яһала олон. Хүхэ Хото, Шэлын Хото, Улаан Хада, Хүлэн Буирһаа гарбалтай хүбүүд бии. Тэдээнтэеэ хамта үглөөнһөө үдэшэ болотор элдэб даабари дүүргэнэбди. Үдын урда барилдаан болодог, удаань хоолоо бариһанаймнай һүүлдэ джиу-джитсу, кикбоксинг, бокс мэтын зүйлнүүдээр хэшээл ородог. Үдэшэндөө түмэр үргэжэ, балсангаа шангадханабди, - гэжэ Балжин һорилго тухайгаа хөөрэнэ.

Ошоошо үбэл Хитадта коронавирус дэлгэрээд, бүхы юумэнэй болюулагдахада, Балжинай һургуулишье хаагдаха баатай болоо һааб даа. Мүнөө болотороошье хүсэд ажаллажа эхилээдүй. Харин Балжин һорилгоёо таһалдуулнагүй.

- Сагаалганай үеэр үбшэн тараба гээд, бүхы Хитадаар ехэ хүлгөөн болоо. Тиихэдэ би амаралтада гэжэ Шэнэхээнээ ошоод байгааб. Хүдөөгэй зон байһаараал байгаа юм ааб даа. Нэгэ хэды соо аба эжыдээ хамһалсажа, ажалыень хэлсэһэнэй һүүлээр мүнөө Циндао ерээд, һорилго хэжэ байнаб. Тиигэһээр һургуулимни нээгдэхэ юм гү гэжэ һанажа байһые эндэнэй Бээжэндэ дахяад үбшэн гараад, журам дахин шангарба хэбэртэй, - гэжэ Балжин хэлэнэ.

Буряад зониие бусадһаа илгаруулдаг хубсаһа заһал минии нюдэндэ саанаһаал дулааханаар, урин зохидоор үзэгдэдэг. Магад, Балжиниие буряад гэжэ мэдэхэ байбашье, тооробшо малгайгаа үмдөөд, тэмсээндэ гараагүй һаань, тоохошьегүй байжа болооб. Зүгөөр түхэл шэнжыень һайшааһанһаа боложо, намтар түүхээрнь һонирхоод, һанамжа бодолыень шагнаад байхадаа, буряад хүбүүн Балжин ерээдүйдэ арад олонойнгоо нэрэ алад саагуур суурхуулхал байха гэжэ этигэл түрэһэнөө бү нюуһуул даа.

Автор: Даши-Доржо БОЛОТОВ

Фото: Бадархын Балжинай дурадхаһан гэрэл зурагууд