Ниигэм 19 jun 2020 392

​Буряад Уласай ажаһуугшад ниитын сүлжээндэ мэргэжэлэйнь һайндэрөөр эмшэдые амаршалха аргатай

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Эмшэдэй баярай үдэртэ Ниитэ Россиин арадай фронт “Эмшэдтэ амаршалга” гэһэн акци эхилнэ. Хүүгэдэй зурагуудай “Баярлаа, доктор” гэһэн урилдаанай дүнгүүдээр ажалнууд шэлэгдээ һэн. Тэдээн сооһоо нээлтэ бэшэгүүд (открытканууд) зохёогдоо.

Буряад Уласай ажаһуугшад хүүгэдэй зурагуудтай дурадхагдаһан нээлтэ бэшэгүүдые абажа, элүүрые хамгаалгын һалбарида хүдэлдэг танилнуудаа,  түрэлхидөө ба хамта ажаллагшадаа ниитын сүлжээндэ амаршалха аргатай.

Урилдаанда ороһон зуугаад зурагуудһаа 36 ажалнууд шэлэгдээ. https://cloud.mail.ru/public/HE6x/cWuuhdfqu/ хаяагаар орожо, һайшаагдаһан амаршалга шэлэн абхаар.

Июниин 21-дэ уласай 20 мянганһаа дээшэ эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэд мэргэжэлэй һайндэрые тэмдэглэнэ. Элүүрые хамгаалгын түүхэдэ эмшэд түрүүшынхиеээ баяр ёһололой суглаа эмхидхэнгүй, һайндэрөө тэмдэглэхэ. Зүгөөр һайндэрэй бүхы хэмжээ ябуулганууд онлайн-түхэлөөр үнгэрхэ. Тиихэдэ уласай ажаһуугша бүхэн тэдэнэй ажал сэгнэжэ, ажалдань дэмжэлгэ үзүүлэн, амаршалха аргатай.

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан