Ниигэм 19 jun 2020 502

Буряад Уласта коронавирустай тэмсэһэнэй түлөө медаль зохёохо талаар урилдаанай дүнгүүд согсологдоо

COVID-19 гэһэн халдабарита үбшэнтэй тэмсэһэн эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэд гүрэнэй шагналнуудай тоодо оруулагдаһан медаляаар шагнагдаха.

Медалиин нэрэ ба тэрэ ямар хэбтэй байхаб гэжэ Буряад Уласай ажаһуугшад элирүүлээ. «Гордость Бурятии» гэһэн сайтда арадай һанал хуряалга эмхидхэгдэһэн байгаа. Июниин 18да урилдаанай дүнгүүд согсологдоо. Медалиин эрхим түхэл зохёоһон хүнүүдтэ шангууд барюулагдаа.

- Эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдые, түргэн туһаламжын албанай жолоошодые, тиихэдэ коронавирустай тэмсээндэ хабаадалсаһан, госпитальнуудта хүдэлһэн барилгашад, сантехнигууд, электригүүдые энэ медаляар шагнахабди. Тиихэдэ хүндэ сагта аргагүй ехэ туһа хүргэһэн манай волонтёрнуудта барюулагдаха. Коронавирусай һүжэрһэн сагта улас доторнай һайн һанаатай, хэзээдэшье хүндэ туһа хүргэхэ бэлэн хэды олон хүнүүд ажаһуудаг бэ гэжэ элирээ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов урилдаанда хабаадагшадта хандаа.

Урилдаанай дүнгүүдээр хоёр хоёрдохи һууринууд болон нэгэ гурбадахи һуури элирүүлэгдээ.  Шагналда хүртэһэн гурбан дизайнерай ажалнуудые нэгэдүүлэн, медаль байгуулагдаха. Энэ медальда «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар» гэһэн нэрэ үгтөө.

«Пылающее сердце» гэһэн медаль зохёоһон Нана Шангина ба “За спасение драгоценной человеческой жизни» гэһэн ажалай түлөө Аюна Манзарова гэгшэд хоёрдохи һуури эзэлээ. Тэдэндэ 100-100 мянган түхэригэй сертификат барюулагдаа.

«По зову долга и сердца» медалиин автор Биликто Дашипылов гурбадахи һуури эзэлжэ, 50 мянган түхэригэй сертификадаар шагнуулагдаа.

Урилдаанай бусад хабаадагшадта Буряад Уласай Толгойлогшын баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбариин бүхы эмхинүүд,  эдэй засагай бүхы һалбаринууд халдабарита үбшэнтэй тэмсэнэ. COVID-19 үбшэ дэлгэрүүлхэгүй гэжэ Улаан-Үдэдэ эмнэлгын томо эмхинүүд ажалайнгаа гурим хубилгаа. Хүн зондо туһа хүргэхэ талаар Буряад Уласай бүхы аймагуудта волонтернуудай штабууд байгуулагдаа, 120 сая түхэригые эмшэдтэ хандиб оруулаа.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан