Ниигэм 22 jun 2020 391

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын ажалшадай үдэр эмшэдтэ шагналнууд барюулагдаа

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 19-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай элүүрые хамгаалгын ба ариг сэбэрэй-үбшэн тахалай амгалан байдалые хангаха албанай ажалшадые шагнаха баяр ёһололдо хабаадаа.

Эмнэлгын һалбариин 23 ажалшад Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай гүрэнэй шагналнуудта ба хүндэлэлэй нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө. Улаан-Үдын театральна талмайда баяр ёһололой оршон байдалда ариг сэбэрэй эрилтэнүүдые сахилгатайгаар эмшэдые амаршалга болоо.

Гүрэнэй эмнэлгын эмхинүүдтэ хүдэлдэг 22 636 элүүрые хамгаалгын: эмшэд, эмнэлгын дунда шатын ажалшад, субилагшад ба субилалай тээбэриин жолоошод эмшэнэй баярай үдэр тэмдэглэдэг. Хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалха ба хүнэй амгалан байдалай талаар албанда 711 мэргэжэлтэд баһа хүдэлнэ. Тэдэнэр һүүлэй гурбан һарын туршада эршэдэһэн гуримаар хүдэлнэ.

- Мүнөө эмшэдэй ажал шухала гэжэ сэгнэжэ байнабди. Таанадай зарим өөрын наһан соогоо эгээ ута хугасаагай ба хүндэ хүшэр халаанда гараад байна. Тэдэнэр 100 үдэрэй туршада, коронавирусай шэнэ халдабариин үбшэнтэниие аргалаа. Эмшэд шэн оршондо эршэтэйгээр хүдэлнэ. Үнэн зүрхэнһөө танда баяр хүргэхэ дуран хүрэнэ, таанарта элүүр мэндые хүсэнэб. Таанарта ганса ажалда бэшэ, харин өөһэдын гэр бүлэдэ, өөһэдын дүтын хүнүүдтэ саг олдожо байг лэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо эмнэлгын ажалшадта хандаа.

Мүнөө дээрээ “ковидай” стационарнуудта, тэрэ тоодо уласай аймагуудта, коронавирусай шэнэ халдабариин үбшэнтэндэ 109 врачууд, 266 субилагшад болон эмнэлгын эхин шатын 174 ажалшад эмнэлгын туһа хүргэнэ. Элүүрые хамгаалгын эхин шатын звенодо COVID-19 үбшэнтэнтэй 377 эмшэд ба 721 субилагшад хүдэлжэ байна. Эмнэлгын түргэн туһаламжын албанда мүнөө дээрээ 800 гаран ажалшад хабаадуулагдаһан байна.

- Минии ажалда үндэр сэгнэлтэ үгэһэнэй түлөө танда баяр хүргэнэб. Түрэл поликлиникада, ямаршье хүшэр хүндэ байдалһаа айхагүй хамта ажаллагшадта баяр хүргэнэб, - гэжэ хотын 6-дахи поликлиникын врач-педиатр Светлана Варфоломеева эндэ сугларагшадта хандаа, тэрэ “Буряад Уласай габьяата эмшэн” гэһэн Хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө юм.

Эмнэлгын ажалшадай баярай үдэр энэ жэл июниин 21-дэ тэмдэглэгдээ. Буряад Уласай соёлой яаман хотын эмнэлгын эмхинүүдэй 13 талмайда һайндэрэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргөө. Гэхэтэй хамта, ниитын сүлжээндэ эмшэдтэ эрхим нээлтэ бэшэг гэһэн акци эхилээ. Тэрэнэй хэмжээндэ уласай ажаһуугша бүхэн “Баярлаа, доктор!” гэһэн хүүгэдэй зурагай урилдаанай илагшадай зурагуудые хэрэглэн нээлтэ бэшэг бэшэжэ, эмшэлэгшэдтэ баяр хүргэхэ аргатай.

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК