Ниигэм 22 jun 2020 413

​Алас Дурнын тойрогто Буряадай ажаһуугшад эдэбхитэйгээр түрэл оронойнгоо үзэсхэлэн тухай хөөрэхэ бэлэн

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Алас Дурнын мобильно контентын “Гоё. ДВ” гэһэн түрүүшын видео-нааданда эхинэй гурбан үдэртэ 50 мэдүүлгэнүүд  ороо. Нютаг можынгоо гайхамшаг тухай хөөрэжэ,  июлиин 10 болотор мэдүүлгэнүүдые оруулха хэрэгтэй. Тиихэдэ медиа һалбарида мэдээжэ болоһон спикернүүдһээ мастер-һургалтанууд ба нэгэ сая түхэригэй шангай жаса байгуулагданхай.

Нааданда оролсогшод дистанционно аргаар шэлэгдэжэ, бүхы шатануудта интернет-һанал үгэлгэ үнгэргэгдэхэ. Нютаг можонуудай ажаһуугшад эрхим ажалнуудые өөһэдөө шэлэхэ.

– Мэдүүлгэнүүдэй орохо шатада, дуратайшуулай ба мэргэжэлтэдэй буулгаһан ажалнуудые хоорондонь хубаанагүйбди. Сүлөө сагта  ямар нэгэ юумэ буулгажа абадаг, бүхы Алас Дурнаһаа талаантай хүнүүдые олохо гээшэ манай зорилго юм. Тэдэндэ арга боломжо үгтэнэ, – гэжэ нааданай захирал Алексей Коропский хөөрэнэ. – Һанал үгэлгын шата тухай хэлэхэ болоо һаа, “ТвойДВ” гэһэн порталда ородог хүнүүд дуугаа үгэхэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, мэдүүлгэнүүдые оруулха тоогоор Буряад Улас ба Камчаткын хизаар түрүүлнэ.

Тус нааданай ашаар өөр тухайгаа олон хүндэ мэдүүлхэһээ гадна шанда, тэрэ тоодо мүнгэндэ хүртэхэ арга олгогдоно. Гэхэтэй хамта, түгэсхэлэй шатада ороһон хүнүүдтэ мастер-һургалтанууд үнгэргэгдэхэ. Эмхидхэгшэдэй түсэбөөр – томохон онлайн-кинотеатрнуудай нэгэ талмайда эрхим ажалнууд харуулагдаха юм.

Сая түхэригэй шагналай жаса илагшадай хоорондо хубаагдаха. Эрхим ажалнуудай авторнууд табан номинацида 100 мянган түхэригөөр абаха, жюриин тусхай шанда хүртэгшэ – 200 мянган түхэриг, харагшадай “Гран-при” шанда – 300 мянган түхэриг абаха юм.

Энэ нааданай номинаци бүхэндэ нэгэ гү, али хэдэн ажалнуудые эльгээжэ болоно. Зүгөөр фестиваль үнгэргэхэ бүхы сагта табанһаа дээшэ бэшые хүдэлмэринүүд орохо ёһотой. Ажал бүхэн аминдаа мэдүүлгэ гээд хаража үзэгдэхэ.

Һанал үгэлгэ Алас Дурнын тойрогой 11 нютаг можо бүхэндэ, «Байгаали.ДВ», «Хүнүүд.ДВ», «Аялга дуун.ДВ», «Хүсэн.ДВ», «Гайхамшаг.ДВ» гэһэн табан номинацида июль ба август соо эмхидхэгдэхэ. Хэмжээ ябуулга тухай тодорхойгоор мэдээсэл tvoidv.ru гэһэн порталай тусхай хубида харахаар.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан