Ниигэм 23 jun 2020 363

​COVID-19 үбшэнтэй тэмсээндэ Хитад Улас Буряад ороной эмнэлгын эмхинүүдтэ туһа хүргэхэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ Хитад гүрэнһөө хүнэй бэе үбшэнһөө аршалха хэрэгсэлнүүд ерэхээр хүлеэгдэнэ. Тэрэ партида 20000 масканууд, 1000 хамгаалалтын костюмууд, 5000 респираторнууд ороно.

- Үбэр Монголой гадаадын хэрэгүүдэй албанай нэрэһээ Буряад уласта үбдэһэн хүнүүдтэ һанаата болоһоноо мэдүүлнэб. Хитад Уласай коронавирустай тэмсэхэ үедэ Юрэнхылэгшэ Владимир Путин эгээ түрүүн түрүүлэгшэ Си Цзиньпинда үрэбдэл мэдүүлээ һэн, мүн баһа Хитад уласта нэгэтэ бэшэ дэмжэлгэ үзүүлээ. Ород гүрэнэй засагай газар агаарай тусхай рейснүүдээр эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые туһа болгон эльгээгээ һэн. Хитад өөрын талаһаа баһал Ород гүрэндэ дэмжэлгэ үзүүлжэ, эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые эльгээжэ, мүн баһа коронавирустай тэмсэхэ эмшэдэй тусхай бүлэг эльгээһэн байна. Энэ болбол Хитад Уласай ба Ород гүрэнэй арадуудай хоорондохи эб найрамдалые харуулаа, мүн баһа манай гүрэнүүдэй хоорондоо харюусалгатай байһые элирүүлээ. Коронавирустай тэмсээндэ Буряад Уласта Үбэр Монголһоо дэмжэлгэ үзүүлжэ, эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые дамжуулнабди, - гэжэ  Хитадай Үбэр Монголой гадаадын хэрэгүүдэй албанай дарга Фу Юнчунь Буряад Уласай ажаһуугшадта хандаа.

Буряад Уласай эмшэдтэ бүхыдөө 120 сая түхэригэй хандиб оруулагдаа. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна  тойрогто Ородой Холбоото Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай даабаряар Алас Дурнын ба Арктикын хүгжэлтын жаса 90 сая түхэриг оруулаа һэн. Май һарада «Интер РАО – Электрогенерация» гэһэн компаниин нэрэһээ 20  сая түхэриг ороо.

Эмшэдые дэмжэлгэдэ Сэлэнгын ЦКК – 5 сая түхэриг-, “Локотех сервис” бүлгэм – 3 сая түхэриг, “Барис-Фуд” бүлгэм - 1 сая түхэриг эльгээһэн байна гээд һануулнабди. Тиихэдэ уласай ажаһуугшад болон эмхинүүд баһал туһа хүргэлсэһэн байна.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: pixabay.com