Ниигэм 25 jun 2020 320

Буряад Уласта аяншалгын һалбари хүгжөөхэ талаар онлайн-вебинар үнгэргэгдөө

Июниин 22-то “Хүдөөгэй аяншалга: юунhээ эхилхэб?” гэhэн онлайн-вебинар үнгэрөө. Хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова, “Талын нүүдэлшэн” түбэй байгуулагша Светлана Цыбикдоржиева, хүдөө аяншалгын мүрысөөндэ илажа гараhан Цыцыкма Жамбалдоржиева гэгшэд хабаадалсаа.

Хэгдэhэн элидхэлнүүд hонирхолтой байжа, олоной анхарал татаhан байна. Хэмжээ ябуулгада мүнөө сагай хүдөө нютагуудаар аяншалгын, хуулиин талаар асуудалнуудаар, хүдөө аяншалгын ерээдүйн хүгжэлтэ тухай хэлсээ. Энэ уулзалга хүдөө нютагуудаар аяншалга хүгжөөхэ талаар өөрын онсо hанал бодолтой хүнүүдые элирүүлбэ.

“Ерээдүйдэ манай буряад хүдөө аяншалгын байдал хүгжэхэ гэжэ найдамаар. Юундэб гэхэдэ, буряад угсаата зон үндэhэтэ ёhо заншалаараа, соёл түүхээрээ баян, хүндэмүүшэ”, -гэжэ Буряадай хүдөө ажахын академиин багша Жаргал Аякова хэлэһэн байна

Энэ онлайн-вебинар Аюна Цыренжапова ба Солбон Хобраков хоёр хүтэлөө.

Автор: Дулма Содномова

Фото: Жаргал АЯКОВА