Ниигэм 25 jun 2020 355

​Буряад эхэнэр Эльбрусай орьёлдо гараба

Буряад эхэнэр Эльбрусай орьёлдо гараба. Лариса Сыбенова энээн тухайгаа өөрынгөө Инстаграм-хуудаһанда мэдээсэжэ, һонирхолтой гэрэл ба видео-зурагуудые табиһан байна.

Ород гүрэнэйнгөө эгээл үндэр сэг болохо Эльбрусай зүүн орьёлдо (далайн нюрууһаа 5621 метрэй үндэртэ) гараһан тухайгаа Лариса Сыбенова дуулгахадаа: “Нюдэнһөө нулимса дуһаажа байжа, хүрэхэ газартаа хүрөөб”, - гэжэ тэмдэглэнэ.

Долоон хоногой саана тус аяншалгаяа эхилхэдээ: “Яагаа юм, ябаад ерэхэмни! Уларилай һайн байгаа һаань, бэшэ юумэн бараг юм бэзэ. Гэбэшье сэдьхэл хүлгэхэдэл гэнэ, хүлни һалаганахаяа һанана, толгоймнил һаруул”, - гэжэ Лариса Инстаграмдаа бэшэһэн байна. Тиигэжэ июниин 14-дэ бүлэг нүхэдтэеэ 3800 метрэй үндэртэ абиржа гараад, амаралтада тогтоо. Тэндэһээ гэр бүлэдөө, түрэлхидтөө мэндые хүргэжэ, замаа үргэлжэлүүлхын урда суг ябаһан нүхэдэйнгөө юу хэжэ байһые харуулаа бэлэй.

- Иимэ аяншалгада ябахадаа, үдэрэй адагынь 35 мянган алхам хэхээр бэеэ зэһэхэ хэрэгтэй, мүн хүйтэ нойтонһоо, үндэрһөө, саһа мүльһэнһөө айха ёһогүйт. Гадна сүлжээ холбоон байхагүй, бэеэ угааха арга үгы г.м. олон бэрхэшээл дабахаар бэлэн байгаарайгты, - гэжэ Лариса уншагшадтаа зүбшэл үгэнгөө хөөрэһэн байна.

Харюудань тэдэнь орьёлдо хүрэһэн ушараарнь омогорхожо байһанаа мэдүүлжэ, олон һайхан үгэнүүдые бэшэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ