Ниигэм 26 jun 2020 263

​Зурхай - июниин 26, гарагай 6, монгол литээр 5.

© фото: pixabay.com

Июниин 26, гарагай 6, монгол литээр 5.

Тэрсүүд үдэр. 8:36 болотор хурим түрэ, бусадшье найр эмхидхэжэ болохо, мүн шэнэ тушаалшье эзэлхэдэ һайн. Харин 8:36-ай һүүлдэ эмшэлүүлжэ эхилхэгүй, мүн шухала удхатай ондоошье хэрэг үүсхэлтэгүй.

Түрэл түтимөө суглуулжа, һайндэр, алибаа найр эмхидхэхые тэбшэхээр. Бурхад сахюусадтаа мүргэхэ, наһа утадхаха, эд зөөри арьбажуулха уншалга хүүлэхэ, үриеэ бусааха, мал худалдажа абаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.

Фото: pixabay.com