Ниигэм 29 jun 2020 349

​Зурхай - июниин 29, гарагай 2, монгол литээр 9

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Энэ үдэр багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ дүтынгөө нүхэдтэй эбээ таһарха аюул бии. Юрэдөө, харша хүсэнэй зонхилхо ушарһаань энэ үдэр алибаа үүсхэл гаргангүй, һэргэг байха хэрэгтэй. Ямар нэгэн бэрхэшээлэй тохёолдобол, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэжэ маани уншажа зальбарха.

Ута наһанай, амгалан байдалай уншалга хүүлэхэ, суглаа эмхидхэхэ, эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ, тараг айрагай хүрэнгэ эһээхэ, үриеэ бусааха хэрэгүүдтэ һайн. Харин сахюусадтаа мүргэхэ, буусаяа урилжа, шэнэ газарта нүүхэ, харгыда гараха гэхэ мэтые тэбшэхээр.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн тудаха.

Фото: Анна ОГОРОДНИК