Ниигэм 29 jun 2020 364

Москва ба Улаан-Үдэ хотонуудай хоорондо “Победа” авиакомпани ажалаа ябуулжа эхилбэ

Москва – Улан-Үдэ – Москва гэhэн замаар “Победа” дахин ниидэжэ эхилбэ

 Гурбан hара шахуу ажал ябуулагдаагүй байһанаа, түрүүшын рейс субботын үглөөгүүр байгаа. Энээн тухай “Байкал” аэропортын мэдээсэлэй албан дуулгаба.


"Победа" авиакомпаниин самолет үсэгэлдэр Москва хотоhоо Улан-Үдэ руу 07:40 (02:40 мск) сагта буугаа, тиихэдээ 08:40 (03:40) сагта Улаан-Үдэһөө Москва ниидээ", - гэжэ Улан-Үдын аэропортдо мэдээсэбэ.


Улан-Үдэ хүрэтэр "Аэрофлот" июль соо ниидэжэ эхилхээр түсэблэнэ гэжэ энээнһээ урид дуулгагдаа һэн. Энэ авиакомпани 2013 онhоо 2015 он болотор Буряадай ниислэл хото руу ниидэдэг байгаа, харин ниидэлгэ-буулгын хуушаан зуруудһаа боложо, тэдэнэр хүдэлхэеэ болиһон байгаа. Декабриин 2018 ондо федеральна мүнгөөр Улан-Үдэдэ ниидэлгэ-буулгын шэнэ зурууд баригдаа.


“Байкал” аэропорт федеральна ба уласхоорондын удха шанартай болоно. Географическа байраниинь АТР гүрэнүүдэй рейснуудые абаха арга боломжо үгэнэ. 2017 ондо аэропортдо нээлгэтэй тэнгэриин табадахи зэргэ үгтөө. Тэрэнэй ашаар, хари гүрэнүүдэй компанинуудай транзитна самолёдуудые абахаар болоо. Үшөө тиихэдэ Буряад Улас Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто оруулагдажа нэмэлтэ хүнгэлэлтэнүүд олгогдоо гээд тэмдэглэлтэй.