Ниигэм 29 jun 2020 507

ЭРЭЛХЭГ СЭРЭГШЭН, ЭНЭРИЛТЭ САНААРТАН

Даша-Дабаа Доржиевич УРЖАНОВ Санага нютагhаа гарбалтай, 1911 ондо түрэhэн намтартай hэн. 1930 он болотор Санагындасанай санаартан байгаа. Коминтерын колхоздо хүдэлжэ байтараа, хашалган хамалганда орожо, бэшэгээр харилсаха эрхэгүйгөөр сүлэлгэдэ ябуулагдаhан юм

        Холын хойто Туруханска хизаарта сүсэлгэдэ байhан. Шэмэрүүн хүйтэн hүни газаа гараха гэбэл, үргэлжэдөө татаатай бүдүүн проволкоhоо баряад ябахаш, үгы hаа төөрижэ, зууража үхэхэш гэжэ нютагайхидтаа хөөрэдэг hэн. Удаань Алтайн хизаар руу эльгээгдээ, колхоздо хүдэлөө.

     Эндэhээ  Эсэгын дайнда абтажа, стрелково 409-дэхи полкын бүридэлдэ Сталинградска тулалдаанда оролсоhон. Германиин газар дээрэ дайгаа дүүпгээ.

     Дайнай удаа хоёр жэл Минск хотые hэргээн бодхоолсоhон. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай II шатын орденоор, "Германиие илаhанай түлөө" медаляар шагнагдаhан.

     Иигэжэ Даша-Дабаа наhанайнгаа ехэнхи хубиие нютагтаа бэшэ, хари газарта үнгэргэхэ үйлэтэй байгаа.

    Хамалганhаа сүлөөлэгдэhэн тухайнь нимгэхэн шэмхэ, альган соохоно багтаха саарhан үгтэhэн. Аяр арбан жэлэй гэршэ - энээхэн саарhан гэжэ үнэншэхөөр бэшэ бэлэй.

    Үлэгшэн нютагта түбхинэн, хоёрдохи hамгаяа - Цырен-Ешые абаа. Зондоо туhатай, хандаhан хүнүүдэй замыень аргалан заhажа, аршаан, адис хайрлажа байдаг hэн. Эрэлхэг сэрэгшэн, энэрилтэ санаартан тухай дурсалга иимэл даа.