Ниигэм 29 jun 2020 524

АМБАЙН ҮРЕЭЛ

Зүүн бэедэ Калинин колхоз анхандаа байгаа. Гушаад онуудта ехэ зиндаатай Сүмэрэн амбай хаанаhаашьеб ерэжэ, эндэ байрлаhан юм. Хамалган хашалганай хатуу үе hэн

   Нэгэтэ Сүмэрэн амбай хүршэ Алцаг нютаг нюудагаар ошоод ерэхэ хэрэгтэй болобо. Харсаа дээрэ харуул шанга, шубуунайшье ниидээд гарахын аргагүй гэхээр шалгажа байдаг байба. Үлэгшэн нютагай арбан долоон наhатай хүбүүн Ринчинжаб Очиров хүргэжэ ошоhуугэжэ дурадхаба. Тиин Харсаагай харуулай аманда орошохогүйн тула хойгуур, хада соогуур амбайе дахуулан, шэдхэ шэрэнги газараар, ой соогуурнилээн ябажа хүрэбэд. Харгыдаа Ринчинжаб Сүмэрэн амбайнгаа ундыень харяалгажа, дүмэжэ хүтэлжэ ябаад, хүрэхэ газартань хүргэhэн ха.

  Ринчинжабайн hөөргөө бусахаяа байхадань, амбай үреэл табижа үдэшэhэн: - Гэртээ hайн ябажа хүрэ. Гансашье энээхэн замдаа бэшэ, наhанайнгаа замда абаралтай, этигэлтэй ябаарай!

  Эсэгын дайнай эхилхэдэ, Ринчинжаб сэрэгэй алба гаража үрдинхэй байгаа. Баруун фронтодо дайлалдаа. Нютагайнгаа Занын Лубсантай ээм ээмээ түшэлсэн ябаа. Бүлэг хүбүүд плендэ абташаhан юи. Тэрьедээ. Лубсаниинь шархатаhан байжа, харгыдаа амияа табиба. Ринчинжаб Белоруссида сержантын нэрэ зэргэтэй дайгаа дараhан. даагаа hүүлдэhэн. Сэрэгэй эдеэ хоолоор хангадаг складые даагшаар нэгэ хэды соо хүдэлөө. 1946 ондо албанhаа табигдаhан.

   Ринчинжаб Цыдемпилович Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай II шатын орденоор, Октябриин Революциин орденоор, олон тоото медальнуудаар шагнагдаhан габьяатай.

   Сүмэрэн амбайн үреэл абарhан, амар мэндээр нютагынь буусаhан гэлсэдэг. Ринчинжаб Цыдемпилович колхоздоо бригадираар габьяатайгаар хүдэлжэ гараhан. Зон соогоо золтой ябаhан абьяас ехэтэй ахатаймнай сэдьхэлдэмнай мартагдашагүй.