Ниигэм 30 jun 2020 307

​Зурхай - июниин 30, гарагай 3, монгол литээр 10

© фото: pixabay.com

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үүсхэхэдэ зохистой үдэр. Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, Бурхан багшын һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэ хэрэгүүдтэ һайн. Харин шухала хэрэгээр суглаа зарлаха, хүнтэй уулзахые тэбшэхээр.

Дасан дуган бариха, субарга бодхоохо, наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, бэри буулгаха, хани харилсаа тогтоохо, аралжаа наймаа хэхэ, аян замда гарахада һайн. Шэнэ газарта нүүхэгүй, хүниие хүдөөлүүлхэгүй.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал тудаха.

Фото: pixabay.com