Ниигэм 30 jun 2020 422

Буряад Уласай багша «Эндаумент ВАРК» гэhэн жасын шанда хүртэбэ

Буряад уласай багшанарай колледжын, физическэ культурын ба спортын кафедрын багша Александр Уржановта шан барюулагдаа

      Июниин 29-дэ Буряад Уласай багшанарай колледждо «Эндаумент ВАРК» гэhэн соёлой хүгжөөлгын коммерческэ бэшэ жасын шангай сертификат барюулха ёһолол үнгэрөө. Энэ жасын нэрэтэ шан үндэhэн соёл, хэлэ, буряад зоной ёhо заншал сахин хамгаалга болон хүгжөөлгэдэ, уласхоорондын эб найрамдал бэхижүүлгэдэ горитой хубитаяа оруулһан хүнүүдтэ барюулагдадаг. Үшөө тиихэдэ олониитын хэмжээ ябуулгануудта, мүрысөөнүүд ба фестивальнуудта эдэбхитэйгээр хабаадаhан, үндэhэн соёлоо дэлгэрүүлгэдэ оролдоhон оюутадта энэ шан баhа барюулагдадаг.
      Александр Уржанов хадаа дээдэ шатын мэргэжэлтэй багша. Тэрэ 2012 онhоо колледждо соо хүдэлнэ. Хүнгэн атлетикэ, тхэквондо багшалдаг, hуралсалай бүлэгэй куратор, Ворлдкиллс Россия чемпионадай «Физическая культура, спорт и фитнес» гэhэн шэглэлэй эксперт болоно.
     Колледжын багшын ажал үндэрөөр сэгнэжэ, 30 мянган түхэригэй шан Александр Уржановта барюулагдаа. Үнэмшэлгэ «Эндаумент ВАРК» жасын гүйсэдхэхы захирал Александр Доржиев барюулаа.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА