Ниигэм 30 jun 2020 444

​Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай ажаһуугшад өөдынгөө хүсөөр ара талын хүдэлмэрилэгшэдтэ хүшөө бодхообо

© фото: Мухоршибирь-инфо

Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай Нарһатын ажаһуугшад ара талын хүдэлмэридэ ябаһан нютагайнгаа 111 хүнүүдэй нэрэ мүнхэлбэ гэжэ Мухоршибирь-инфо дуулгана.

Нютагай эдэбхитэд Владимир Будожапович Дулмажап Санжиевна Цыренгармаевтан мүнгэ суглуулаа. Нютагай зон тэдэниие дэмжэжэ, 166500 түхэриг хэмжээ ябуулгада суглараа. Барилгын ажал апрелиин 20-до эхилжэ, июниин 22-то хүшөө бодхоогдоо. Үлэһэн 30 мянган түхэриг Нарһатын ажаһуугшад Баярдаша газарта субарга бодхоолгодо дамжуулагдаха.

- Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Буряад Улас горитой хубитаяа оруулаа. Манай үбгэ эсэгэнэр хара үглөөнһөө хахад һүни болотор ажаллаа. Мяха, нооһо, орооһо болон бусад эдеэ хоол тээһэн хэдэн мянган вагонууд фронтдо эльгээгдээ. Дайн байлдаанда шархатаһан хүнүүд Буряад уласта байгуулагдаһан госпитальнуудта олоор ерээ. Энээн тухай мартаха ёһогүйбди! – гэжэ эдэбхитэд тэмдэглэнэ.

Фото: Мухоршибирь-инфо