Ниигэм 2 jul 2020 491

​COVID-19 үбшэн Буряад Уласта һүжэрһөөр

COVID-19 үбшэнтэнэй тоо 3000 үлэбэ

Республика дотор мүнөөдэрэй байдалаар энэ үбшэндэ дайрагдаһан 43 хүн бүридхэгдөө. Тэдэнэй 4-ниинь ондоо можо нютагһаа, 5-ниинь Ирокиндаһaа ерээ, 3-ниинь Түнхэнэй аймагай ажаһуугшад. Бусадынь коронавирус үбшэнтэй хүнүүдһээ халдаһaн байна.

 Хамта дээрээ 3034 хүн үбдэжэ, 2168 хүн эмнэлгэ гаража, эдэгэһэн байна. Гашуудалтайнь гэхэдэ, энэ мухай үбшэндэ нэрбүүлһэн 22 хүн наһа бараа. 487 хүн эмнэлгын газарта арга абана, тэдэнэй тоодо 19 хүүгэд. Хүнгэнөөр энэ үбшэниие дабажа, 357 хүн гэртээ аргалуулна. Үбшэлһэн хүнүүдтэй харилсаһан 1106 хүн элирүүлэгдэжэ, шалгалта гарана.

Гэхэтэй хамта, коронавирус үбшэнэй бүри ехээр һүжэрхэгүйн тула, һэргылэмжын хэмжээнүүд байгша оной июлиин 31 болотор сахигдаха болоно.

Источник: pixabay.com