Ниигэм 2 jul 2020 387

Ерээдүйнгөө түлөө олоной хабаадалгатайгаар

Ерээдүйнгөө түлөө олоной хабаадалгатайгаар

Үндэһэн Хуулида заһалтануудай түлөө дуугаа үгэлгэ үсэгэлдэр түгэсэбэ. Буряадаймнай ажаһуугшад олоор хабаадажа, эрхэтэнэйнгээ уялгануудые хүсэд дүүргээ гээд баясамаар.

Дуугаа үгэлгэ үшөө июниин 25-да эхиеэ абаа һэн гээд һануулая. Бүхы дээрээ энэ зорилгоор 837 газар үүдэеэ сэлиһэн байна. Һунгуулиин талмайнууд Роспотреб-хиналтын албанай бүхы эрилтэнүүдые сахижа шадаа гээд хэлэлтэй. Дуугаа үгэхэеэ ерэгшэдые эмшэдэй үмдэдэг хамгаалгын хубсаһатай һунгуулиин комиссиин гэшүүн үүдэндэ хүлеэн абана. Тэрэ хүнүүдэй бэеын халууниие хэмжэнэ, халдабари усадхадаг хэрэгсэл гартань түрхинэ. Хүн бүхэндэ маска, гарай бээлэй, ручка үгэнэ. Мүн бэе бэеынгээ хоорондо зай сахихыень шалгана, өөһэдөөшье бэе бэеһээ холо байна.

- Конституци жэл бүри һэлгэгдэжэ байдаггүй, гүрэн түрэдэмнай байдал һайжарха гэһэн найдалтайгаар ерээбди гээд, -  ехэнхи ажаһуугшад абаһаар лэ тэмдэглэнэ.

Улаан-Үдэ хотодо 714-дэхи дуугаа үгэлгын газарай түрүүлэгшэ Елена Афанасьевагай хэлэһээр, гүрэнэй шухала данса абтагдажа байхада хүн бүхэн олоор хабаадалсахаяа оролдоо.

  • Хабаадагшад тиимэшье ехээр асуудал табинагүй, булта уридшалан хэрэгтэй юумэ хуу дуулаад, мэдээд ерэнэ. Мүнөөнэй дуугаа үгэлгэ ерээдүйдэ һайн талаһаань нүлөөлхэ гээд һанагдана. Юуб гэхэдэ, хүн зоной һанаа бодолые нэгэ заахашье һэлгэжэ, тэдэ һунгалтада эдэбхитэйгээр хабаадажа эхилхэ бэзэ, - гэжэ найдан Елена Афанасьева тэмдэглэнэ.

Хүршэ 715-дахи газарай түрүүлэгшэ Елена Андреева дээрэ хэлэгдэһые дэмжэнэ.

  • Мүнөөнэй хэмжээ ябуулгада хабаадаһан арад зон гүрэндөө гол шухала асуудал шиидхэжэ байһанаа ойлгоно. Энээндэ оролсожо шадаа һаа, һүүлдэншье баһа хабаадахабди гэжэ олон хүн дуулгана, - гээд Елена Андреева хэлэнэ.

Бүхы дуугаа үгэлгын газарнуудай гэшүүд гэр гэрээр ябажа, хэмжээ ябуулгада хабаадахые урилга хэһэн байна. Тиихэдэ олон дабхарта гэр байшануудай дунда саг зурын дуугаа үгэлгын газар эмхидхэн хүдэлөө.

  • Саг зурын гү, али үдэрэй газар хүн зоной гэрэй газаа Хуулита ёһоор эмхидхэгдээ. Олон хүн сүлөөгүй ябана, заримашуул мартана. Ииигэжэ гэрһээ холо ошонгүй дуугаа үгэгшэд маанадта баярай үгэнүүдые хэлээ, саарһаншье малгай үмэдхүүлһэн хүнүүдшье байгаа, - гэжэ Елена Афанасьева хөөрэнэ.

Һонирхолтойшье ушарнууд олоор тохёолдоо ааб даа. Нэгэ хүн бюллетень дээрэ өөрын нэрэ обог табиха гүб гэжэ асуугаа, мүн нүгөөдэнь ямар хайрсагта хэхэеэ ойлгонгүй байгаа. 2-3 һаратай нарай үхибүүгээ үүдэндэ орхёод эхэнэрэй орошоходо, полициин хүдэлмэрилэгшэ үхибүүнэйнь бархирхаа һанахадань, һаатуулжа эхилээ. 

Бишье нэгэ иимэ һонирхолтой зугаа шагнабаб. Нэгэ наһатай эхэнэр ерээд, һууба:

  • Хэдэн үдэр саанахана танай гэрэй газаа һуугаад, таанадые урихадамнай, маанадта юундэ дүтэлөөгүйт?, - гэжэ һунгуулин гэшүүн асууба.
  • Тиигээд дуугаа үгэхэ гэжэ мэдээгүйб. Ямар бэ даа хүйхэрнүүд хүн зониие мэхэлжэ ябана гэжэ һанааб. Һунгалтын газарта ошоо һаамни дээрэ, - гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба.

Заһалтануудай түлөө дуугаа үгэхын хажуугаар “Арадай бюджет” түсэлэй түлөө һанамжаяа хабаадагшад мэдүүлээ. Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад энэ мүнгэ дамжуулха талаар хоёр дурадхалһаа дуратайгаа шэлээ. Тиин 20 ехэ автобус худал­дан абаха хэрэгтэ гү, али сэсэрлиг, модо тариха оньһон техникэ абалгада мүнгэн дамжуулагдаха бо­лоно. Тэрэшэлэн бүхы аймагуудта ажаһуугшад арадай бюджет хубаалганда хабаадалсаа. Үйлсэ гудамжануудайнгаа, нютаг нугануудайнгаа ажабайдал, оршон байдал һайжаруулха буянта хэрэг хэгдэбэ гэжэ олоной һанамжа болоно.

Борис БАЛДАНОВ,

Авторай фото зурагууд.

 

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ