Ниигэм 2 jul 2020 421

416 гектар ой модон түймэртэ нэгэ үдэрэй туршада шатаа

416 гектар ой модон түймэртэ нэгэ үдэр  шатаа

Үнгэрһэн хоногой туршада Баргажанай, Загарайн, Кабанскын, Хурамхаанай, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй, Прибайкалиин, Хойто Байгалай, Тарбагатайн, Хориин аймагуудта хамта дээрээ ойн 25 түймэр унтарааха талаар ажал ябуулагдаа, - гээд Буряад Уласай Ойн ажахын агенствын хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Түймэрэй аюултай тэмсэлгэдэ хамта дээрээ 361 хүн, 61 техникэ хабаадуулагдажа, 15 түймэр унтараагдаа. Мүнөөдэрэй байдалаар Баргажанай, Хяагтын, Хойто Байгалай аймагуудай ой модон соо соробхилһон 4 түймэр тогтоогдоод, гүйсэд унтарааха ажал ябуулагдана. Гадна Баргажанай мун Хойто Байгалай газарнуудта 6 түймэр мүнөө дээрээ унтараагдажа байна.

Эдэ халуун үдэрнүүдтэ һүжэрһэн түймэрнүүд зоной ажаһуудаг нютагуудһаа холо, хүнэй ами наһанда, эд зөөри, бараанда һанаа зоболтогүй. Баунтын аймагай холын газарта нэгэ түймэр соробхилно. Тэрэниие ошожо унтарааха арга үгы. Тиимэһээ энэ түймэр замбуулинһаа адаглан хараха аргаар мэргэжэлтэд хиналта дороо абанхай.

Гэхэтэй хамта, Буряад орондо түймэрэй онсо байдал тогтоогдоһон зандаа. Хүн бүхэн түймэрэй һэргылэмжын дүримүүдые сахиха албатай.

Автор: Светлана Логинова