Ниигэм 2 jul 2020 323

Буряад Уласта дүтын амаралтын үдэрнүүдтэ 160 туристнуудтай түрүүшын чартер ерэхэ

Июлиин 4-hөө Федеральна туризмын агенствын ашаар, Буряад руу ерэхэ түрүүшын чартерай үйлэ хэрэгэй түсэб  ажалаа эхилнэ. Ростуризмын толгойлогшо болон «TUI Россия» гэhэн бүхы гүрэнэй чартерна хэрэг түсэб хангадаг агентнүүдэй наймаа үйлэдбэринүүдэй дарганууд, түрүүшын туристын бүлэгүүдтэй сугтаа манай улас руу ерэхэ hэн.

Июлиин 30-нда, «TUI Россия» гэhэн хэрэг түсэбэй генеральна даргатай болон Федеральна туризмын агенствын толгойлогшо Зарина Догузоватай үнгэрhэн зарлалай хуралда Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаба. Тур хэрэгүүдэй түсэб зүбшөөн хэлсэбэ, үшөө тиихэдэ энэ түсэлэй онсо өөрсэ илгаануудые сурбалжалагшадта хөөрэжэ үгэбэ ха юм.

- “Энэ TUI туроператортай ниидэлгын түсэл, түүхэ соо орохо гэжэ hананаб. Харин бидэнэртэ Алексей Самбуевичтай энэ асуудал тухай олон хэлсээ, хэрэгтэй инфраструктурээр хангалгын хүдэлмэри үнгэргэхэ ёhотойбди. Мүнөөшье Буряад Уласта туристнуудта харуулха юумэн бии. Буряад — буддын шажаншье, ородой урданай ёhо заншалай онсо өөрын шанаршье болоно. Байгалай эрье шадарай этигэшэгүй байгаали. Ондоо оршолонто юртэмсэ ерэhэн шэнги, эдэбхитэйгээр амарха арга боломжотой байна. Ямар хизааргүй, янза бүрин, илгарма тодо гүрэн соо байнабди гэжэ манай эрхэтэндэ харуулха туршалга болоно” , - гэжэ энэ түсэлэй зорилгонууд тухай туризмын Федеральна агенствын толгойлогшо Зарина Догузова хөөрэжэ үгэбэ.

Буряад Улас руу июлиин 4-hөө эхилээд, сентябриин 22 болотор Airbus A320 гэhэн 162 хүүнэй hууритай лайнернууд ниидэхэ. Москва хотоhоо юhэн үдэрэй нэгэ дахин ниидэхэ гэжэ түсэб бии. Тиихэдээ федеральна оператор 1700 туристнуудые Улаан-Үдэ руу эльгээхэ hанаатай.

- “ Түрүүшынхиеэ ниидэлгын үүсхэл федеральна ба нютаг хизаарай засагуудта хамаатай байгаа, — гэжэ Зарина Вальерьевна ба Алексей Самбуевич хоёр иимэ үзэл сурталтай урда гараа. Түрүүн хүн иигэжэ үзөө үгы хадаа, ехэ аюултайшье байхадань, бидэ дэмжэнэбди. Тиигээшье hаа, асуудалнууд байна, түрүүшын рейсын биледүүд булта худалдагдаа, хоёрдохинь хахадынь шахуу” , - гэжэ «TUI Россия» гэhэн хэрэг түсэбэй гол ударидахы дарга Тарас Демура дуулгаба.

Буряад Улас руу аяншалга шэлэжэ абаhан туристануудта хоёр программанууд дурадхана: уласай аяншалгын шадабари шадал эгээ hайнаар нээхэ уялгатай Байгал далайн Урдахи ба Зүүн зүгэй эрье шадар, Улаан-Үдэ хото болоно.

- “ Нэгэдэхеэр, Буряад Улас — Оросой холбоото уласай буддын шажанай түб. Айлшад Ивалгын дасан орожо гараха, тэндэ дэлхэйн гайхамшагта — Хамба лама Даши-Доржо Этигэловай мүнхэ бэе бии. Хоёрдохёор, мүргэлэй хуушан заншал баримталагшадай эгээ ехэ түб маанадта байна. Россин арбан эгээл hайхан тосхонуудай тоодо ородог Десятниково соо мүргэлэй хуушан заншал баримталагшадай соёл 400 жэлэй саана байhандаа адли зандаа үлэнхэй. Буряадта hонирхолтой түүхэтэй газарнууд бии — 2500 жэл хүгжэhэн Гуннское городище, 33-метр үндэртэй Будда бурханай зураг, Посольскын hүмэ. Зүүн зүгэй эмнэлгын түб — Орос Уласта лицензированна аргын эрдэмэй ганса монсогор дүй дүршэлэй түб. Олон үбшэ эмнэдэг нютагай олон ургамалнууд хэрэглэгдэдэг, үшөө тиихэдэ энэ гүрэнэй эмнэлгын ажал ОМС системээр хүдэлмэрилдэг.

Ерэhэн туристнууд ганса Байгалаар hонирхоно бэшэ, үшөө тиихэдэ 300 аршаан булагуудаар, Буряад орон баян”, - гэжэ экскурсиин зүглэлнүүд тухай Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хөөрэжэ үгэнэ.

Зунай эхиндэ Ростуризм досоохи туризмын хүгжөөлгын тулада аяншалгын дурадхалнуудые уридшалан соносхоо. Гүрэнэй томо туроператорнууд Федеральна агентствын ашаар чартерна гүрэн дотор шэнэ ниидэлгэнүүдые оруулаа. Туриндустриин мэргэжэлтэнэй мэдээгээр дүрбэн эгээ аятай зүглэлнүүд шэлэгдээ. Буряад Улас тэдэнэй тоодо ороо hэн, харин түрүүшын дүршэл болоно. Энэ hалаагай ехэ түсэлнүүд туршалга шэнгеэр харагдана, тус нютаг хизаарай баялигые нээхэ, Орос уласаар аяншалгын тренд болохо зорилготой.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА