Ниигэм 3 jul 2020 379

Буряад Улас руу аяншалгын зохид дурадхалнуудтай танилсахын тула туризмын Федеральна агенствын толгойлогшо ерэхэ

Энэ үглөөгүүр Улаан-Үдэ хото руу туризмын Федеральна агенствын толгойлогшо Зарина Догузова ерэхэ hэн.

Байгалаар аяншалгын зохид зүйлнүүдые хараха, Ивалгын дасан ошохо, мүргэлэй хуушан заншал баримталагшадай журамтай танилсаха. Тиигээд үглөө үнгэрхэ «Особенности формирования турпродукта в Бурятии. Запуск чартерных программ» гэhэн суглаанда хабаадалсаха.

Июлиин 5-даФедеральна туризмын агенствын туhаар «TUI Россия» Буряад Уласта түрүүшын чартернаүйлэ хэрэгэй түсэб ажалаа эхилнэ. Тэрэ үдэр «Москва – Улан-Удэ» гэhэн чартерна рейс Буряадай ниислэл хотодо бууха.

Уласай аяншалгын шадабариин презентаци соо, олон яhатантай уласай соёлтой болон байгаалиин hайхантай, түүхын гайхал дурасхаалта юумэнүүдтэй айлшадые танилсуулха, олон үйлэ хэмжэнүүдэй түсэб дурадхаха.