Ниигэм 3 jul 2020 471

​«Журавушка» Всероссийска акциин илагшадай тоодо ороо

Орос Уласай үхибүүдэй эрхэ сахилгын талаарбүриин институудай байгуулагдаhаар 10 жэлдэ зорюулагдаhан, үшөө тиихэдэ, бага наhа хамгаалгын асуудалнуудта олониитын анхарал хандуулха тула болоно.

Үхибүүдэй гайн хажуугаар ябадаггүй, хүүгэдые hайн юумэндэ болон хайрын сэдьхэлдэ hургадаг, үхибүүдэй сэнгэхэ талмай заhадаг, больниицада хэбтэhэн үбшэн хүүгэдые харууhалдаг хүн зон тухай хөөрөө эмхидхэгшэдтэ эльгээхэ энэ акциин нүхэсэл байгаа. Тэрэ зон «Защита Детства» гэhэн командын хуби болоно.

Түрэлхидэй харууhагүй үлэhэн оюун ухаанай хүгжэлгын эбдэлгэтэй хүүгэдэй «Журавушка» гэhэн гэрэй гэгээрэлэй эмхидхэгшэ О.В.Силина акцида хабаадаа. Улаан-Үдэ хотын ОАО «Желдорреммаш» хабсаралгын Алексей Вставскын бригадын туhа тухай бэшээ. Тэдэнэй туhаар болон тэдхэмжээр коляскаар ябадаг хүүгэд иппотерапиида ябажа эхилээ.

Үхибүүдэй олонхиниинь мори унажа, мориндо дүтэлжэ үзөөшгүй, харин энэ ажалай эх-илhэнэй hүүлдэ үхибүүдэй бэеын болон сэдьхэл hанаанай байдал яhалаhайжаранхай. Хүдэлөөнэй хизаарлаhатай зондо, энэ ехэ хэрэгтэй ябадал хэшээл боложо үгэнэ. Тэрэнэй хажуугаар мори уналган хүнэй бэе махабадта hайн нүлөөтэй.

Дэлгэр сагаан сэдьхэлтэй зон тухай бэшэжэ үгэhэнииень түрэлхидэй харууhагүй үлэhэн хүүгэдэй гэрэй мэргэжэлтэн Оросой холбоото уласай толгойлогшын дэргэдэ үхибүүдэй эрхэ сахилгын талаар бүриин эрхэ түлөөлэгшын Анна Кузнецовагай гар табилгатай, акциин Илагшын сертификат абаа.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА