Ниигэм 3 jul 2020 332

​Захааминай парк шэнээр байгуулагдажа эхилээ

Спортивна талмай болон зүргэ харгынууд гэрэлтүүлэгдээ. Паркын зүүн зүгэй хаалтын hэлгэлгын ажал үнгэржэ байна. Ерэхэ сагта хүүгэдэй томохон наадалгын комплекс паркын тубэй оролгодо табигдаха. Шэнэлэгдэhэн парк июль hарада нээгдэхэ түсэбтэй.