Ниигэм 6 jul 2020 395

​Буряад орондо болбосон түхэлтэй гэр абаха һанаатай хүнүүд адагынь долоон жэл соо мүнгэ суглуулха болоно

Жэлэй эхиндэ 60 дүрбэлжэн метр хэмжээнэй, хоёр таһагтай квартира Улаан-Үдэ хотодо 3 миллион сэнтэй байгаа. Тиимэһээ дунда хэмжээнэй салин түлбэритэй зон иимэ гэр абаха һанамжатай байбашье, хэдэн жэл мүнгэ зөөриёо суглуулха баатай. Тиин, һүүлэй үедэ болбосон түхэлтэй гэрнүүдэй сэн дээшэлжэ, салин хуушан хэмжээндээ үлэнхэй.

Гэхэтэй хамта Мадаганай областьда салин түлбэри гэмгүй дээрэһээ, тэндэхи зон жэл хахад, хоёр жэл соо олоһон мүнгөө суглуулжа, иимэл гэр байра абаха аргатай. Харин Кавказда, Севастопольдо юрын ажалтай хүн 13-15 жэл соо мүнгөө сулгуулжа, өөрын квартиратай болохо байна.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru