Ниигэм 6 jul 2020 467

Мүнөөдэр ород хэлээр ЕГЭ шалгалта болоо

Июлиин 6-най, 7-ной үдэрнүүдтэ дунда һургуули дүүргэжэ байһан һурагшад ород хэлээр ЕГЭ тушаана.

Роспотреб-хиналтын дүримүүдээр, коронавирус үбшэнэй һүжэрөөд байха үедэ заатагүй сахижа байха гуримуудай ёһоор шалгалта хоёр үдэрэй туршада үнгэрнэ. Шалгалта гаража байһан үхибүүнэй бэеын энхэ элүүр шалгагдана, һурагша бүхэн өөһэд дундаа  1,5 метр зайда холо һууна, саг болоод лэ таһалга соо муухай бодосуудые усадхаха талаар ажал хэгдэнэ.

Ород хэлээр ЕГЭ түрүүшын үдэр 4069, хоёрдохи үдэр 1014 үхибүүн  тушааха болоно. Удаадахи шалгалта июлиин 10-нда тоо бодолгоор үнгэрхэ гээд мэдээсэе.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru