Ниигэм 6 jul 2020 499

Эжынэрэй туһаламжа үгы эсэгэнэрэй хүүгэдые хүмүүжүүлхэ ушарнууд олошорно

 Тиимэһээ иимэ бүлэнүүдтэ нэмэри туһаламжа үзүүлхэ дурадхалнууд засаг баряашадта  оруулагдаад, зүбшөөлгүйгөөр үлэбэ.

 Оросой холбоото уласай Гүрэнэй Дүүмын Алас Дурна зүгэй регион хоорондын политикын болон орёо асуудалнуудаар хорооной мэргэжэлтэдэй үүсхэлээр, иимэ дурадхал Ажалай болон социальна хамгаалгын яаманда оруулагдаад байна, гээд “Парламенская сонин” мэдээсэнэ.

Иимэ дурадхал оруулхынгаа урда арадай һунгамалнууд регионуудай социальна хамгаалгын талаар эмхинүүдэй баримтануудые хараадаа абаа.Жэшээнь, Персмкэ хизаарта 377 эрэшүүл өөһэдөө хүүгэдээ хүмүүжүүлнэ, Тюменьдэ – 1514, Красноярск шадар 812, Архангельскада 85, Буряадта 136.

Олон хүүгэдые гансаараа хүмүүжүүлдэг эсэгэ хэды жэл уриид наһанайнгаа амаралтада гаража, гүрэнэй түлбэри (пенси) абадаг байгаа. Харин мүнөө энэнь болюулагдаад, олон үхибүүдые түрэһэн эхэнэр иимэ эрхэтэй үлэнхэй. Гурба, дүрбэн, табан болон энээнһээ олон  хүүгэдые түрэжэ, тэдэнээ найматай болоторынь хүмүүжүүлһэн  эхэнэр арбан табан жэл ажал хүдэлмэритэй байгаа һаа 50, 56, 57 наһатайдаа пенсидэ гараха эрхэтэй. Иимэ нэмэри тэдхэмжэдэ гансаараа хүүгэдөө хүл дээрэнь табижа байһан эрэшүүлдэ олгуулха гээд хөөрэлдөөн болобошье, тэрэниие арадай һунгамалнууд дэмжэбэгүй. Иимэ туһаламжа үзүүлхэ асуудалые регионууд өөһэдынгөө бюджет соогоо мүнгэ оложо, түлэхэ баатай болоно, - гээд харюу бэшэг соо онсологдоо.

 

 

 

 

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru