Ниигэм 9 jul 2020 334

Шэнэ шагналнууд

Арадай Хуралай 12-дохи сессидэ «Буряадай гүрэнэй шагналнууд тухай» хуулида хубилалта нэмэлтэнүүд оруулагдаа.

Коронавирус үбшэнтэй тэмсэлгын хэрэгтэ аша габьяатайгаар хүдэлһэн хүнүүдтэ “Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар” (“По зову долга и сердца”) гэһэн медаль үгтэхэ.  Гадна “Буряад Уласай гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын габьяата хүдэлмэрилэгшэ” гэһэн хүндэлэлэй нэрэ, “Хүндэтэй  заабарилагша” (“Почётный наставник”), Россиин герой Алдар Цыденжаповай нэрэмжэтэ медаль – иимэ шэнэ шагналнууд баталагдаба.

Бүхы дэлхэйдэ һүжэрһэн COVID -19 үбшэнтэй тэмсэлгын үедэ үнэн зүрхэнһөөнь хүдэлһэн эмшэд болон бусад мэргэжэлтэй хүнүүд Буряад Уласай  үндэр шагналда хүртэхэ эрхэтэй болобо. Энэ шагналалай дүрсэ ниитэ зон өөһэдөө шэлэн абаа. Олоной дуугаар, конкурсдо дурадхагдаһан гурбан проект хамтадхагдажа, ехэ зохид медаль зохёогдоо, - гээд һануулая.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: yandex.ru