Ниигэм 9 jul 2020 469

Ростуризмын толгойлогшо: “Байгал” – хүсэ шадал абаха газар”

Ростуризмын толгойлогшо Зарина Догузова июлиин 2-һоо 5 болотор Буряад Уласта айлшалха үедөө аяншалагшадые байрлуулха ба тэдэндэ харуулха газарнуудые, мүн баһа ерээдүйн ургалтын объектнүүдые, тэрэ тоодо “Байгалай гавань” ОЭЗ ошожо үзөө. Тэрэнэй хэлэһэнэй ёһоор, Ростуризм уласай газар дэбисхэртэ аяншалга хүгжөөхэ һанаатай.

Түрүүшын үдэр Ростуризмын хүтэлбэрилэгшэ Ивалгын дасан, Десятниково һууринда старовернүүдэй түб, Oriental way хаш шулуунай үйлэдбэри ошожо хараа. Субботын үдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хамта июлиин 5-һаа эхилһэн чартерна программын аяншалагшадые байрлуулха гол объектнүүд болоһон «Парк Сагаан Морин» аяншалгын согсолбори, «Байгалай Ривьера» отель хүрөө.

Ростуризмын ба Буряад Уласай Засагай газарай командын албанай хэрэгээр ябаха үедөө “Байгалай гавань” гэһэн эдэй засагай онсо үүргэтэй зонын дэбисхэртэ тус аяншалгын объект барилгын түсэбүүдые зүбшэн хэлсэһэн байна.

-  Хүгжэлтын талаһаа абаад үзэхэдэ, эдэй засагай онсо үүргэтэй “Байгалай гавань”эгээл ехэ ерээдүйтэйнь болоно. Энэ үнихэн байгуулагдаһан – 10 жэлһээ үлүүтэй болоо, үндэһэн һуури бүтэсэнь хуу хэгдээтэй. Мүнөө манай зорилго – энэ эдэй засагай тусхай зоно гансата россиин бэшэ, харин дэлхэйн хэмжээнэй ерээдүйн курорт болгожо шадаха, энэ газар дэбисхэрые шанартай, согсолборилон ба бүтэнөөрнь хүгжөөжэ шадаха хүрэнгэ оруулагшадай пул бии болгохо хэрэгтэй. Энээниие бүтээжэ болохо гэжэ би һананаб. Россиин болон гадаадын хүрэнгэ оруулагшадые энэ газар дэбисхэр хүгжөөлгэдэ хабаадуулга болбол манай болон нютаг можын командын ехэ зорилго болоно, - гэжэ Ростуризмын хүтэлбэрилэгшэ хэлээ.

Воскресенидэ, Москваһаа түрүүшын чартерай ерэһэн үдэр, “Буряад Уласта аяншалгын продукт бүридхэлгын онсолиг. Чартерна программануудые эхилэлгэ” гэһэн сэдэбээр хуралдаан үнгэрөө, эндэ федеральна туроператорнуудай түлөөлэгшэд оролсоһон байна. Буряад Уласай Толгойлогшо TUI Travel-эй аяншалгын программада ороогүй Буряад Уласай аяншалгын мэдээжэ объектнүүдые: хүрэһэн вулкануудай газар, 2500 жэлэй түүхэтэй Зандан жуу бурхантай дасан  танилсуулаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Буряад Уласта чартерна программа эхилэһэнэй түлөө Ростуризмда баяр хүргөөд, энэ түсэл удаан хугасаагай эрилтэ байгуулахада туһа болоно гэжэ хэлээ.

- “Эмхи гуримгүй” аяншалагша удаан хугасаагай эрилтэ бии болгоногүй. Эмхи гуримгүй аяншалагшада хүрэнгэ оруулга хэхэнь орёо юм. Манай эндэ зошодые абаха гэрнүүд , жэжэхэн отельнууд олон, энэ юундэ тиимэб гэхэдэ, томохон хүрэнгэ оруулагшада эрилтэ байха гэһэн баталамжа үгы байна бшуу. Удаан хугасаагай программые иимэ эрхэ нүхэсэлдэ бии болгохонь ехэ орёо. Чартерна программын эхин болбол томохон туроператорай ерэжэ байһые гэршэлнэ, тэрэ бүхы гүрэнөөр Байгалда турпродукт худалдана. Энээниие хараада абажа хэлэхэ болоо һаа, нютаг можонуудта манай арга боломжо тухай бага мэдэнэ, тиимэһээ энээхэн бэелүүлэгдэжэ байһан түсэл ехэ хүрэнгэ оруулгын томохон алхам болоно, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

 ХҮНҮҮД, БАЙГААЛИ, ЭДЕЭ ХООЛ

Хуралдаанай үедэ Аяншалгын талаар федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ ажалаар ябаһан тухайгаа хөөрөө ба Буряад Уласай аяншалгын хүсэн шадалай ТОП-3 тухай өөрын һанамжа хэлээ юм.

- Иишэ ерэхэ ба дахин бусаха ТОП-3 шалтагаан тухай хэлэхэ болоо һаа, нэн түрүүн хүнүүд гэжэ хэлэхэ байнаб. Юрэнхы дээрээ манай гүрэн хүндэмүүшэ заншалаар алдартай, харин хүндэмүүшэ зан нютаг можо бүхэндэ ондо ондоо байдаг. Эндэ ехэ һайхан сагаан сэдьхэлтэй хүнүүд, тэрэнэй түлөө танда баяр хүргэе. Үнэхөөрөөшье, эндэ ехэ аятай дулаан байна. Хоёрдохи һуурида би байгаали гэжэ хэлэхэ байнаб, юундэб гэхэдэ, тэрэ гайхамшаг ба дабташагүй һайхан юм. Гурбадахи һуурида би эдеэ унда нэрлэхэ байнаб. Аяншалхаһаа гадуур бидэ булта амтатайгаар эдеэлхэ дуратайбди. Буряад Уласта хоол ехэ амтатай байна, түрүүшынхиеэ ерэжэ байһан манай хүндэтэ аяншалагшад уласай амтан хоолдо хүртэхэ байха гэжэ би найданаб, - гэжэ Зарина Догузова хэлээ. 

Тиихэдэ тэрэ аяншалгын бизнесэй талаһаа харахада, дүтэ бэшэ зай болон тээбэриин хүртэмжэтэй байха тухай һанамжаа хэлээ:

- Экзотико ехэ байна. Москвада энэ дүтэ бэшэ юм ааб даа, юрэнхы дээрээ энэ хүрэжэ ерэхээр зай, ниидэлгын үнэ сэн хямда, ехэ мүнгөөр бэшэ ехэ юумэ үзэжэ болоно. Энэ юрын бэшэ байдалые мэдэрхэ, 5 саг соо ябаад лэ, тад ондоо юртэмсэдэ орожо ерэхэнь һонирхолтой байна. Энэ удаа Ород гүрэниие агуу гайхамшаг гэжэ дахин ойлгохо болонош. Ород гүрэн  - энэ бүрин бүтэн газар дэлхэй, Буряад орон тэрэнэй гэршэ мүн. Тиихэдэ уласай худалдаанай дурадхал – Байгал нуурай үзэсхэлэн һайхан байгаали.

Тиихэдэ Ростуризмай хүтэлбэрилэгшэ Байгал нуурта шунгаһан тухай өөрын һанамжа хөөрэжэ үгөө.

- Байгал намда нээлтэ болоо. Би хэдэн дахин уһанда шунгааб, яһала удаан тамарааб. Энэ ехэ гайхалтай, юундэб гэхэдэ, нуур үшөө хүйтэн байна ха юм. Намда аятай зохид байгаа. Байгал – хүсэ шадал нэмэхэ газар. Энээние хүн болгон өөртөө мэдэрхэ ёһотой, хүйтэн уһанһаа айдаг хүнүүд энэ нуурта заабол тамарха хэрэгтэй. Тэрэ аймагштай ехэ элшэ хүсэ үгэнэ, үнэн дээрээ энэ уһан эди шэдитэй, амиды юм байна, - гэжэ Зарина Догузова һанамжална.  

  

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: yandex.ru