Ниигэм 10 jul 2020 715

“Минии нютаг” гэhэн мүрысөөн Буряад орондо соносхогдохонь

Мүрысөөн буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг авторнуудай дунда соносхогдожо, буряад хэлэнэй үүргые дээшэлүүлхэ, түрэл хэлэн дээрэ бэшэдэг хүнүүдые урмашуулха гол зорилготой

Мүрысөөн буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг авторнуудай дунда соносхогдожо, буряад хэлэнэй үүргые дээшэлүүлхэ, түрэл хэлэн дээрэ бэшэдэг хүнүүдые урмашуулха гол зорилготой.

Хабаадагшад: Энэ мүрысөөндэ түрэл хэлэн дээрэ бэшэдэг хүн бүхэн хабаадаха эрхэтэй.

Хэмжээн: Мүрысөөнэй материал А4 хэмжээнэй хоёр хуудаһан байха ёһотой.  Эльгээгдэһэн зохёол Times New Roman  хэблэлээр, 14-хи шрифтээр бэшэгдэһэн байха. Энэ электронно [email protected] хаягаар бэшэһэн хүдэлмэринүүдые эльгээхэ шухала. Удаань ВКонтакте, Facebook, Instagram  соо  #миниинютаг_конкурс_bu  хештег-уряалтайгаар табижа, ссылкынь заал һаа дурадхаха болоно.

Шэлэн абалга: Эгээл эрхим зохёолнуудые Буряад Үнэн сониной болон эмхидхэлгын хороон шэлэн абажа,  burunen.ru гэhэн сайт дээрэ хэблэхэ эрхэтэй.

Мүрысөөнэй дүүн гаргалгын гурим: burunen.ru сайт дээрэ хэблэгдэһэн материалнууд энэ мүрысөөндэ сэхэ хабаадаха эрхэтэй.  Тиигээд hара бүхэндэ энэ конкурсын уридшалан дүнгүүд уншагшадай хараһан тоогоор, лайк табилгаар гаргагдаха.

Мүрысөөнэй дүн байгша оной декабрь hара соо  Буряад Yнэнэй сайт дээрэ уншагшадай хэһэн hанамжаар элирэн гаргагдаха.

Шагналалай жаса:

Нэгэдэхи шан - 25000 түхэриг

Хоердохи шан - 15000 түхэриг

Гурбадахи шан - 10000 түхэриг

Урмашуулгын шангууд, бэлэгүүд байха.