Ниигэм 10 jul 2020 420

Июлиин 11-ндэ Бүхы дэлхэйдэ ажаһуугшадай үдэр

Июлиин 11-ндэ  Бүхы дэлхэйдэ ажаһуугшадай үдэр тэмдэглэгдэхэнь.

1987 оной июлиин арбан  нэгэнэй үдэр бүхы дэлхэй дээрэ ажаһуудаг зоной тоо 5 миллиард хүрэһэн юм. Тэрэнэй удаа хоёр жэл болоод, иимэ үдэр тэмдэглэжэ  эхилхэ тухай ООН шиидхэбэри гаргаһан байна. 

Һүүлэй жэлнүүдтэ дэлхэй дээрэ ажаһуудаг зоной тоо олошорһон зандаа. Байгша оной июнь һарын баримтануудые харахада хамта дээрээ 7,8 миллиард зон тоологдоно.

Тиин, һайн хүгжэлтэтэй гүрэнүүдтэ болон Ород  уласта  хүүгэдэй түрэхэ ушар доошоо ороно, хүнэй наһа бараха ушарнууд дээшэлнэ.

Росси дотор 2010 ондо болоһон тоо бүридхэлгын хэмжээнэй дүнгүүдээр 142,9 миллион хүн тоологдоо. Энэнь 2002 оной баримтануудтай зэргэсүүлхэдэ, аяар 2,3 миллион тоогоор доошолһон байна.

Буряадтамнай  2010 оной баримтануудаар 972 мянган ажаһуугшад тоологдоно. Хүдөөгэй  613 нютагта 404,4 мянган, 6 хото городто болон хотын түхэлтэй 14 тосхондо 567,6 мянган хүн арбан жэлэй саана ажаһуугаа. Республикын 1 хоёролжон метр газарта дунда зэргээр 2,8 хүн ажаһууна гээд тодорхойлогдоо. Харин Россида иимэл хэмжээтэй газарта дунда  зэргээр 8,36 хүн ажаһууна.

Улаан-Үдэ шадархи Ивалга, Загарай, Тарбагатай аймагуудта ажаһуугшадай тоо ехэ. Баунтын, Ахын аймагуудта ажаһуудаг зоной тоо бага.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: yandex.ru