Ниигэм 10 jul 2020 313

Хилмэ загаһанай тоо дээшэлхэ

Сэлэнгын загаһанай завод  хилмын тоо олошоруулха, тэрэниие хамгаалха талаар ажал ябуулна.

Энэ үнтэй загаһанай тоо доошолжо, олоной һанаа зобоожо эхилһэн байгаа. Тиин хэгдэһэн ажалай ашаар, загаһанай тоо дээшэлжэ эхилбэ.

Сэлэнгын завод хилмын тоо заатагүй олошоруулха шэглэлээр ажалаа дахин һэргээжэ, 300 мянган хилмэ үдхэжэ, эдэ үдэрнүүдтэ уһанда табиба.

Загаһа олзоборилгын Россин эмхиин түлөөлэгшын орлогшо Василий Соколов Байгалай загаһа шэнжэлэлгын талаар эрдэмэй совет түлөөлжэ, энэ шэглэгээр ажахытай хамта ажал ябуулба. 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru