Ниигэм 10 jul 2020 354

​Буряад Уласай Романовка тосхондо соёлой ордон баригдахань

Баунтын аймагай Романовка тосхондо, Алас Дурна зүгэй нютагуудай хүгжэлтэдэ үгтэһэн мүнгэнһөө 16 миллион түхэриг дамжуулагдажа, энэ жэлэй түгэсэтэр соёлой ордон баригдажа дүүргэгдэхэ.
Нэгэ дабхар байшанай талмай 370 кв.м. Досоон фойе, хубсаhаа һэлгэдэг газар, бильярдна, хатарай таhалга, 150 харагшадай танхим байха. “Витимское”  hомоной бүридэлдэ ганса Романовка тосхон ородог, тэндэнь 1200 шахуу хүн ажаhуудаг. Энэ тосхон Витим мүрэнэй хоёр эрьедэнь байна. Хуушарhан соёлой ордониинь 2019 ондо задалагдаа. Ордоной хүдэлмэрилэгшэдэй тэмдэглэһээр, хүдөө ажаhуугшад 2006 онhоо хойшо шэнэ байшан тухай хүсэн hанадаг байгаа.

- Домог нэгэ түүхэ бии. 1891 ондо Байгалай шадар нютагуудаар болон Верхнеудинск
хотоор Россин хоёрдугаар хаан Николай Александрович Романов аяншалхаһаа гадна,
Баунтын аймагай эгээл зохид газараар ябаа. Хаанда һайшаагдаһан газарта удаань
Романовка тосхон бии болоо. Эндэ, цесаревичай аяншалгада шэнэ харгы гаргагдажа,
мүнөө хүрэтэрөө бии. 1908 ондо һүмэ бодхоогдоод, hүүлдэнь һандаргагдаһан юм. 2013
ондо Николай Романовта зорюулагдажа бодхоогдохо һүмын түрүүшын шулуун
нюугдажа, хэрээһэн тогтогдооһон,

-гээд Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэлэй
албан дуулгаба.