Ниигэм 10 jul 2020 322

Сэрэгшэдэй һуралсал үнгэрнэ

Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой бүридэлдэ ородог Буряад республикын дэбисхэр дээрэ сэрэгшэдэй тусхай һуралсал үнгэрнэ.

Энэ удаа сэрэгэй хэлхеэ холбооной мэргэжэлтэд  АСУ түхэлэй комплексын ажал шалгахаһаа гадна, һайн шанартай холбоо тогтооно.

Шэнэ түхеэрэлгэ дээрэ залуушуулые хүдэлгэжэ һургана. Олоной анхаралда дайрагдангүй,  түргэн шууд, алишье сагта хэлхеэ холбооной пункт тогтоохо ажалтай сэрэгшэдые танилсуулна. Инженернэ бэлэдхэл, олониие хэһээхэ буу зэбсэгһээ хамгаалха, сэрэгэй авто унаа ябуулжа һургаха талаар һуралсал болоно.

Хамтадаа зуугаад сэрэгшэд, 40 техникэ энэ һуралсалда хабаадуулагдаад байна, - гээд Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: yandex.ru