Ниигэм 13 jul 2020 381

Тарбагатайн аймагта шэнэ поликлиникын барилга эхилбэ

Энэ барилгые хүн бүхэн аяар 35 жэлэй туршада хүлеэгөө. “Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ” гэһэн федеральна программын ашаар энэ барилгада 480 миллион түхэриг мүнгэн үгтөө.

Регионуудай эрхим проект түсэбүүдые дурадхалгын ехэ хэмжээн байгша оной март һарада Орос уласай Федерациин Соведэй түрүүлэгшэ Валентина Матвиенкын хабаадалгатайгаар болоһон юм. Тарбагатайн аймагта шэнэ поликлиникэ бариха тухай проект үндэр сэгнэлтэдэ хүртэжэ, уданшьегүй мүнгэнэй талаар туһаламжа үгтэбэ.

4,5 дүрбэлжэн метр хэмжээндэ хүүгэдэй болон томошуулай поликлиникэ, эмшэдэй, прививка табилгын болон тарилгын таһалганууд байха. Гадна түргэн туһаламжын таһаг, “Бэеын энхэ элүүрэй һургуули” эндэ орохо. Тус поликлиникада Тарбагайн аймагай 21 мянган ажаһуугшад алишье сагтаа хандажа, туһаламжа абаха.

1928 ондо бодхоогдоһон һүмын байшан соо поликлиникэ арга шадалаараа ажаллажа байгаа. Энэнь түүхэдэ оробо.

“Тарбагатайн аймаг” гэһэн нютагай засагай захиргаанай толгойлогшо Светлана Шабаршовагай хэлэһээр, энэ барилга одоошье хүлеэгдэһэн, эгээл баяртай үйлэ хэрэг болоно.

 Хүдөө нютагуудта ажаһуудаг хүн зоной ажабайдал һайжаруулха зорилготойгоор байгша ондо “Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй программа баталагдажа, олон тоото хэмжэнүүд ябуулагдаха. Ехэнхидээ, нютагуудта спортын,  эрэмдэг бэетэй зондо таарамжатай талмайнуудые, амаралгын зохид буудалнуудые бариха ажалда мүнгэн үгтэхэ хараатай. Үйлсэнүүдые зайн гэрэлээр хангаха, худагуудые заһабарилха, борооной уһа урадхуулха соргонуудые,  харгы үйлсэнүүдые һэргээхэ, шэнээр бариха хэрэгтэ мүн лэ мүнгэн үгтэхэ, - гээд Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай дурадхаһан гэрэл зураг