Ниигэм 13 jul 2020 327

Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй гаргаша эрьюулхэ

Буряад  Уласта олзын хэрэг эрхилдэг бага, дунда хэмжээнэй болон коммерческэ бэшэ эмхинүүд коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын аргада федеральна бюджедһөө туһаламжа абаха.

Энээн тухай дүрим байгша оной июлиин 2-до Орос уласай Правительсвын 976- дахи тогтоолоор баталагдаа.

Тус субсиди абаха   гэбэл, байгша оной июлиин 15-һаа августын 15 болотор мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй. Энэ мүнгэн нэгэ дахин үгтэжэ, СOVID-19 үбшэнһөө һэргылэмжын хэрэгтэ гаргашалагдаһан мүнгэ эрьюулжэ үгэхэ гол зорилготой, -гээд Россин Буряад республикадахи налогой албанай хэблэлэй  секретарь Чингиз Цыбиков мэдээсэбэ.

Байгша оной июниин 10-най байдалаар ажал хэрэг ябуулжа байһан,  налогой болон страховай татабариин талаар үри үгы олзын хэрэг эрхилэгшэ энэ мүнгэ абаха эрхэтэй. Харин ажалаа зогсоогоод, панхаруутажа байһан олзынхид энэ туһаламжа абажа шадахагүй. Үгтэхэ мүнгэнэй хэмжээн бага, дунда хэрэг эрхилдэг эмхинүүдтэ ажалладаг хүнэй,  гаргашалагдаһан мүнгэнэй тоогоор тоологдон үгтэхэ болоно.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru